Lieferungen - 556494-2020

20/11/2020    S227

Rumänien-Bukarest: Tischcomputer

2020/S 227-556494

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Curtea de Conturi a României
Nationale Identifikationsnummer: 4265922
Postanschrift: Str. Scriitor Lev Nikolaevici Tolstoi nr. 22-24
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011948
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentina Hubati
E-Mail: valentina.hubati@rcc.ro
Telefon: +40 213078899
Fax: +40 213078880
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.curteadeconturi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107632
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Curtea de Conturi
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare, instalare și punere in funcțiune a unor calculatoare de tip desktop PC și licențe informatice pentru Autoritatea de Audit

Referenznummer der Bekanntmachung: 4265922/2.1.117/5/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213300 Tischcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor calculatoare de tip desktop PC (cod CPV principal: 30213300-8) și a unor licențe informatice (cod CPV secundar: 48219000-6), necesare desfășurării în condiții optime a activităților personalului din cadrul Autorității de Audit implicat în derularea proiectului „Sprijin pentru funcționarea Autorității de Audit la standarde europene,” cod proiect 2.1.117.

Achiziția va fi derulată integral prin mijloace electronice, într-o singură etapă.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 din anexa la HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 322 750.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48219000 Diverses Netzsoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul Autorității de Audit, situat în Strada Ernest Broșteanu, nr. 20, Sector 1, București, Cod poștal 010528

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor calculatoare de tip desktop PC și a unor licențe informatice, necesare desfășurării în condiții optime a activităților personalului din cadrul Autorității de Audit implicat în derularea Proiectului ”Sprijin pentru funcționarea Autorității de Audit la standarde europene”, conform cerințelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect "Sprijin pentru funcționarea Autorității de Audit la standarde europene", co-finanțat de FEDR prin POAT 2014-2020, cod proiect 2.1.117.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 actualizată și art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare se va încărca în SEAP împreună cu DUAE.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, în urma aplicării criteriului de atribuire. Persoanele juridice străine vor depune împreună cu documentul și traducerea autorizată în limba română. Documentul trebuie prezentat atât de către ofertant/lider, cât și de către asociați, subcontractanți și terți susținători.

Documentele justificative pot fi:

1. Certificate Constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentării;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. După caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;

4. Alte documente edificatoare, după caz.

2. Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, in conformitate cu prevederile art. 58 – 63 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Modalitate de indeplinire: completare DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Florin-Daniel DEMIAN, Secretar General al Curtii de Conturi a Romaniei; Mihaela VOINEA, Secretar General Adjunct al Curtii de Conturi a României; Vali Mirela MIHALAȘCU, Director - Directia Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei; Daniel-Alexandru FIȚA, Director - Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu din cadrul Curtii de Conturi a României; Valentina HUBATI, Sef Birou Achizitii - Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu din cadrul Curtii de Conturi a României; Traian NICULAE, Șef Birou Investiții - Direcția de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu din cadrul Curtii de Conturi a României; Bianca-Elena OANCEA, Consilier juridic - Departamentul Juridic din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei; Mihaela TUDOR - Șef Birou - Directia Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei; Monica-Liana GHEORGHIU, Consilier - Directia Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei; Cristian-Eugen KOVARI, Consilier - Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu în cadrul Curtii de Conturi a României; Madalina-Ioana CĂLINESCU, Consilier - Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu în cadrul Curtii de Conturi a României; Camelia MIHAI, Consilier - Direcția de Investiții, Achiziții Publice și Patrimoniu din cadrul Curții de Conturi a României, Constanța-Florina MARINESCU, Consilier - Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu în cadrul Curtii de Conturi a României; Victor-Cătălin PUIU, Consilier - Direcția de Investiții, Achiziții Publice și Patrimoniu din cadrul Curții de Conturi a României, Carmen ȘTEFAN, Consilier - Direcția de Investiții, Achiziții Publice și Patrimoniu din cadrul Curții de Conturi a României; Felicia PRIOTEASA, Consilier - Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu în cadrul Curtii de Conturi a României, Constanta MOVILEANU, Consilier - Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu în cadrul Curtii de Conturi a României.

Persoanele juridice straine vor depune impreuna cu documentul si traducerea autorizata in limba romana. Documentul trebuie prezentat atat de catre ofertant / lider, cat si de asociati, subcontractanti si tertii sustinatori.

Operatorii economici, terții susținători și subcontractanții care depun oferte trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Din certificatul constatator trebuie să rezulte domeniul de activitate principal și secundar/e (dacă există) și codurile CAEN aferente acestora.

Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activități principale și/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele juridice străine vor prezenta documentele în traducere autorizată în limba română.

Documentul va trebui prezentat atât de către ofertant, cât și de către ofertantul/ii asociat/i, dacă este cazul.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra că, în ultimele 36 de luni, calculate de la data-limită de depunere a ofertei, a mai efectuat livrări de produse similare (calculatoare de tip desktop PC și licențe informatice). În scopul neîngrădirii accesului la procedură a niciunui operator economic, autoritatea contractantă nu impune un anumit prag valoric al acestui indicator.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, urmare aplicării criteriului de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documente/certificate edificatoare (recomandări, procese-verbale de recepție, documente constatatoare, altele echivalente), aferente experienței similare invocate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, din care să rezulte livrarea în ultimele 36 de luni, calculate de la data-limită de depunere a ofertei, de produse similare. Persoanele juridice străine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/05/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Persoanele pentru care se achiziționează aceste produse sunt persoane care nu se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, fapt pentru care nu au fost definite specificații tehnice în acest sens.

Ofertanții vor depune modelul de contract însușit sau o declarație de acceptare a clauzelor contractuale.

În situația prevăzută la art. 138 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, ”în cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.”

Ofertanții vor declara respectarea, la întocmirea ofertei, a obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Pe parcursul executării contractului, operatorii economici vor respecta reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. În acest sens, informații detaliate privind reglementările respective se pot obține prin accesarea următoarelor adrese www.anpm.ro și http://www.mmuncii.ro.

Toate documentele depuse in SEAP, atat de catre autoritatea contractanta, cat si de catre operatorii economici (documentatii, solicitari / raspunsuri de / la clarificari, intrebari, etc.) vor fi incarcate sub forma de fisiere semnate electronic cu semnatura electronica extinsa (conform art. 22, alin. (2) din Anexa la HG nr. 395/2016 actualizata), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform legislatiei in vigoare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Curtea de Conturi a României
Postanschrift: Str. Scriitor Lev Nikolaevici Tolstoi nr. 22-24, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 011948
Land: Rumänien
E-Mail: vali.hubati@rcc.ro
Telefon: +40 213078899
Internet-Adresse: www.curteadeconturi.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020