Services - 556677-2018

18/12/2018    S243    Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Bydgoszcz: Services de santé et services sociaux

2018/S 243-556677

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Avis de marché

Services

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Adresse postale: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL61
Code postal: 85-090
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Praca
Courriel: przetarg@bg.policja.gov.pl
Téléphone: +48 52525-53-21
Fax: +48 52525-53-19

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: administracja rządowa terenowa
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego

Numéro de référence: 134-18
II.1.2)Code CPV principal
85000000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Rozdz. III SIWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85120000
85140000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61
Lieu principal d'exécution:

Toruń

II.2.4)Description des prestations:

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz innych jednostek województwa kujawsko-pomorskiego.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 12
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykluczenie wykonawców: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia z art. 24 ust. 5. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania w zakresie określonym przez zamawiającego w SIWZ/ Ogłoszeniu. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - rozdz. VI ust. 3 SIWZ.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Wykonawca przyjmuje obowiązek świadczenia całodobowych usług medycznych osobom zatrzymanym, spełniającym warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.9.2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. z 2012 r., poz. 1102), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4.6.2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obszaru z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U. z 2012, poz. 638), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie z dnia 11.12.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153), art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.).

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy działu III rozdział 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednio akty Wykonawcze wydane na jej podstawie. 2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania określają załączniki: Załącznik nr 1 - SIWZ. Załącznik nr 2 (formularz ofertowy). Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia. Załącznik nr 4 - wzór umowy. Załączniki do Ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d’intérêt
Date: 31/12/2018
Heure locale: 08:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Miejsce otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl. Otwarcie następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku - odszyfruj oferty. Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań UZP
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/12/2018