Lieferungen - 556999-2020

20/11/2020    S227

Polen-Kraśnik: Feuerwehrfahrzeuge

2020/S 227-556999

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
Ort: Kraśnik
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 23-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Michalczyk
E-Mail: kp_krasnik@straz.lublin.pl
Telefon: +48 818252281
Fax: +48 818264157
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.straz.krasnik.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ochrona przeciwpożarowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kraśniku

Referenznummer der Bekanntmachung: PKT.2370.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odbiór samochodu – w siedzibie Wykonawcy. Na samochód bez zabudowy pożarniczej wymagany jest okres gwarancji producenta wynoszący co najmniej 24 miesiące, liczony od dnia odbioru samochodu. Na zabudowę pożarniczą wraz z wyposażeniem wymagana jest gwarancja – min. 24 miesiące wyrażona w miesiącach liczona od dnia odbioru, przy czym na potrzeby oceny ofert Zamawiający będzie uwzględniał okres gwarancji nieprzekraczający 60 miesięcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 833 333.33 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Samochód będzie użytkowany na terenie powiatu kraśnickiego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Odbiór samochodu – w siedzibie Wykonawcy. Po skutecznie dokonanym przez Zamawiającego odbiorze samochodu, samochód zostanie pozostawiony w depozycie u Wykonawcy celem dokonania rejestracji samochodu. Warunki depozytu określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Na samochód bez zabudowy pożarniczej wymagany jest okres gwarancji producenta wynoszący co najmniej 24 miesiące, liczony od dnia odbioru samochodu. Na zabudowę pożarniczą wraz z wyposażeniem wymagana jest gwarancja – min. 24 miesiące wyrażona w miesiącach liczona od dnia odbioru, przy czym na potrzeby oceny ofert Zamawiający będzie uwzględniał okres gwarancji nieprzekraczający 60 miesięcy. Na potrzeby wykonania umowy Zamawiający będzie uwzględniał okres zaoferowany przez Wykonawcę. Postanowienie to dotyczy również wyposażenia samochodu, jeżeli producent tego wyposażenia udziela gwarancji na dłuższy okres niż okres zaoferowany przez Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Pojemność zbiornika na wodę powyżej 5 000 dm3 / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wydajność autopompy powyżej 3 200 l/min przy ciśn. 8 bar i Hgs 1,5 m / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Moc silnika powyżej 320 KM / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą powyżej 24 miesięcy (na potrzeby oceny ofert – maks. 60 mies.) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zakup został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 187-449395
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kraśniku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza
Nationale Identifikationsnummer: 290770902
Postanschrift: ul. ks. Piotra Ściegiennego 268A
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-116
Land: Polen
E-Mail: biuro@stolarczyk.pl
Telefon: +48 413617131
Fax: +48 413617131
Internet-Adresse: http://www.stolarczyk.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 833 333.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 813 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

9. Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.

11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

12. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

13. KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

— w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

— odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,

— odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych,

— odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,

— odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu,

— odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP

15. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje dział VI Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020