Lieferungen - 557575-2020

20/11/2020    S227

Polen-Konin: Handschuhe

2020/S 227-557575

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 208-507240)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Postanschrift: ul. Szpitalna 45
Ort: Konin
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-504
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Skrycka
E-Mail: szp@szpital-konin.pl
Telefon: +48 632404133
Fax: +48 632406544
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpital-konin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rękawic diagnostycznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Referenznummer der Bekanntmachung: WSZ-EP-52/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18424000 Handschuhe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-52/2020 (formularz asortymentowo-cenowy).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 208-507240

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

12. Wymagania dotyczące wadium

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— pakiet nr 1 – 3 850,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 14 400,00 PLN,

— pakiet nr 3 – 300,00 PLN,

— pakiet nr 4 – 300,00 PLN,

— pakiet nr 5 – 15,00 PLN.

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10.00;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1) Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie – zgodnie z pkt 10 – oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu;

2) musi obejmować cały okres związania ofertą;

3) powinno być wystawione na Zamawiającego;

4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 12.2. ppkt 1 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1–4 ustawy.

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę lub nr pakietu/ów, którego/ych dotyczy wadium.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

12. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

Zamawiający na mocy art. 77 pkt 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

8.8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:

1) próbki: w następujących ilościach:

Pakiet 1 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Pakiet 2 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Pakiet 3 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Pakiet 4 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Uwaga: Na wszystkich próbkach należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dotyczą oraz załączyć wykaz próbek.

2) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego (na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument ten dotyczy) – dla wszystkich pakietów.

3) wyniki badań na odporność na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F1671-07, –

dotyczy:

— pakietu nr 1,

— pakietu nr 2,

— pakietu nr 3,

— pakietu nr 4.

4) wyniki badań na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – dotyczy:

— *pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05),

— *pakietu nr 2 (Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05),

— *pakietu nr 3 Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05),

— pakietu nr 4;

5) wyniki badań potwierdzające odporność rękawic na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 – dotyczy:

— *pakietu nr 3 (Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą ASTM D 6978 bądź EN 374-3);

6) wyniki badań bądź karty techniczne potwierdzające zgodność z normą EN 455 dla wszystkich rozmiarów, wystawione przez producenta, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w – dla wszystkich pakietów;

7) deklarację zgodności CE– dla wszystkich pakietów;

8) opakowania oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III – dotyczy:

— pakietu nr 1,

— pakietu nr 2,

— pakietu nr 3,

— pakietu nr 4.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

8.8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:

1) próbki: w następujących ilościach:

— pakiet 1:

pozycja; ilość sztuk; rozmiar:

1 1 opakowanie M;

1 opakowanie L,

— pakiet 2:

pozycja ilość sztuk rozmiar:

1 1 opakowanie M;

1 opakowanie L,

— pakiet 3:

pozycja ilość sztuk rozmiar:

1 1 opakowanie M;

1 opakowanie L,

— pakiet 4:

pozycja ilość sztuk rozmiar:

1 1 opakowanie M;

1 opakowanie L.

Uwaga: Na wszystkich próbkach należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dotyczą oraz załączyć wykaz próbek;

2) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego (na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument ten dotyczy) – dla wszystkich pakietów;

3) wyniki badań na odporność na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F1671-07 – dotyczy:

— pakietu nr 1,

— pakietu nr 2,

— pakietu nr 3,

— pakietu nr 4;

4) wyniki badań na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – dotyczy:

— pakietu nr 1: zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź EN 374-1,5 bądź PN-EN 16523-1:2015-05);

— pakietu nr 2: zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05;

— pakietu nr 3: zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05),

— pakietu nr 4: zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź EN 374-1,5 bądź PN-EN 16523-1:2015-05;

5) wyniki badań potwierdzające odporność rękawic na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 – dotyczy:

— pakietu nr 3 (zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą ASTM D 6978 bądź EN 374-3);

6) wyniki badań bądź karty techniczne potwierdzające zgodność z normą EN 455 dla wszystkich rozmiarów, wystawione przez producenta, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego – dla wszystkich pakietów;

7) deklarację zgodności CE – dla wszystkich pakietów;

8)) opakowania oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III – dotyczy:

— pakietu nr 1,

— pakietu nr 2,

— pakietu nr 3,

— pakietu nr 4.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/11/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 04/12/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/11/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 04/12/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: