Dienstleistungen - 557876-2020

20/11/2020    S227

die Slowakei-Púchov: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 227-557876

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 36321893
Postanschrift: ul. Športovcov 890
Ort: Púchov
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 020 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Marcela Turčanova
E-Mail: turcanova@apuen.sk
Telefon: +421 908225248
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9433
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ptsmpu.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428970
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9567/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: § 7 ods. 1 pím. d)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022 pre mesto Púchov

Referenznummer der Bekanntmachung: TS_PU_ODPADY_21-22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je skládkovanie odpadov skupiny 20 a skupín 17 a 15 vyprodukovaných najmä obyvateľmi mesta Púchov.

Predmetom zákazky nebude úprava odpadu, pretože podľa platnej legislatívy, vychádzajúc najmä z dôvodovej správy k zákonu č. 460/2019 Z. z., je k úprave § 3 ods. 9 uvedené, že minimálnou požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je triedenie odpadu. Mesto Púchov zabezpečuje separáciu všetkých zložiek v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V rámci odpadových stojísk prebieha separácia nasledujúcich odpadov: 200101 papier a lepenka, 200102 sklo, 200103 VKM, 200104 obaly z kovu, 200140 kovy, 200139 plasty, 200110 šatstvo, 200125 jedlé oleje a tuky, 200201 biologicky rozložiteľný odpad. Podnik technických služieb mesta, s. r. o. prevádzkuje zberný dvor, kde je možné okrem odpadov ktoré sa separujú na stojiskách odovzdať aj iné odpady.

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z mesta Púchov, ktorým je verejný obstarávateľ, podľa podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 707 626.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Púchov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Verejný obstarávateľ hľadá prevádzkovateľa skládky, u ktorého môže zneškodniť odpad na skládke odpadov v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v priebehu najbližších 12 mesiacov v celkovom objeme 5500 ton odpadu.

Verejnému obstarávateľovi končí aktuálna rámcová dohoda 6. marca 2021, preto cieľom tohto verejného obstarávania je vybrať prevádzkovateľa skládky po skončení aktuálneho kontraktu.

Ide o likvidáciu nasledovných skupín a druhov odpadov:

20 03 01 Zmesový komunálny odpad

20 03 07 Objemový odpad

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc

20 03 08 Drobný stavebný odpad

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako neuvedené v 17 01 07

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

15 01 06 Zmiešané obaly.

V súvislosti s platnou legislatívou, konkrétne dôvodovou správou č. 460/2019 Z. z. v ktorej je podľa § 3 ods. 9 uvedené že minimálnou požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je triedenie odpadu. Mesto Púchov zabezpečuje separáciu všetkých zložiek v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V rámci odpadových stojísk prebieha separácia nasledujúcich odpadov: 200101 papier a lepenka, 200102 sklo, 200103 VKM, 200104 obaly z kovu, 200140 kovy, 200139 plasty, 200110 šatstvo, 200125 jedlé oleje a tuky, 200201 biologicky rozložiteľný odpad. Podnik technických služieb mesta, s. r. o. prevádzkuje zberný dvor, kde je možné okrem odpadov ktoré sa separujú na stojiskách odovzdať aj iné odpady.

Predmetom zákazky nebude úprava odpadu, pretože podľa platnej legislatívy, vychádzajúc najmä z dôvodovej správy k zákonu č. 460/2019 Z. z., je k úprave § 3 ods. 9 uvedené, že minimálnou požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je triedenie odpadu. Mesto Púchov zabezpečuje separáciu všetkých zložiek v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V rámci odpadových stojísk prebieha separácia nasledujúcich odpadov: 200101 papier a lepenka, 200102 sklo, 200103 VKM, 200104 obaly z kovu, 200140 kovy, 200139 plasty, 200110 šatstvo, 200125 jedlé oleje a tuky, 200201 biologicky rozložiteľný odpad. Podnik technických služieb mesta, s. r. o. prevádzkuje zberný dvor, kde je možné okrem odpadov ktoré sa separujú na stojiskách odovzdať aj iné odpady.

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z mesta Púchov, ktorým je verejný obstarávateľ, podľa podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 707 626.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Verejný obstarávateľ si v zmluve vyhradil právo uplatnením opcie predĺžiť dobu trvania zmluvy o ďalších 12 mesiacov.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluva o skládkovaní sa uzatvára na 12 mesiacov s opciou na ďalších 12 mesiacov. Verejný obstarávateľ vyžaduje k podpisu zmluvy v rámci poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy predloženie dokladu/dokumentu, ktorým uchádzač preukáže dostatočnú kapacitu skládky počas celého trvania zmluvy vrátane opcie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZoVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy, prostredníctvom ktorého by si overil splnenie zákonných požiadaviek. Uchádzač preto preukáže ich splnenie v ponuke.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neuplatňuje sa.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Prevádzkovatelia skládok podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Predloženie všetkých právoplatných platnou legislatívou stanovených povolení a rozhodnutí v predpísanej forme a rozsahu, ktoré ho oprávňujú zneškodňovať Odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Uchádzač v ponuke preukáže platné povolenia a rozhodnutia, z ktorých vyplýva prevádzkovanie skládky počas celej dĺžky zmluvy.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zmluvnú zábezpeku plnenia vo výške 10 000 EUR.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/12/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/12/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Ponuky sa budú otvárať v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Z dôvodu súčasnej situácie súvisiacej s COVID 19 (potenciálna hrozba tzv. II. vlny) bude prebiehať otváranie ponúk aj online (tzn., že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou). Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladov.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku. Zástupca uchádzača sa komisii preukáže občianskym preukazom a splnomocnením, ak je zástupca na tento úkon splnomocnený

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ na účely riadneho zabezpečenia plnenia zmluvy vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti k podpise zmluvy predložiť doklady podľa čl. 4. 9 zmluvy (poistenie a záruku plnenia).

Verejný obstarávateľ z časových dôvodov (zákonom vymedzený pracovný čas vodičov), finančných (všetky náklady súvisiace s prepravou odpadu) a ekologických dopadov (zvýšenie uhlíkovej stopy, zvýšenie spotreby nafty za každé zberové vozidlo prepravujúce odpad a s tým súvisiace dočasné zaťaženie regionálnych ciest a zníženie priepustnosti ciest) sa rozhodol určiť maximálnu akceptovateľnú vzdialenosť skládky do 45 km od sídla verejného obstarávateľa, a to pre cestu tam a 45 km pre cestu späť (45km+45 km). Skládka odpadov umiestnená vo väčšej vzdialenosti je pre verejného obstarávateľa vysoko neefektívna z pohľadu nastavenia obehu zberových vozidiel (zber odpadu v uliciach mesta a následný odvoz odpadu na určenú skládku).

Pri hypotetickej preprave odpadu do väčšej vzdialenosti zberové vozidlá nestihnú počas pracovnej doby obsluhujúceho personálu odpad pozbierať, odviezť na skládku a vrátiť sa do areálu spoločnosti. Ponuka predložená na skládku odpadu vzdialenú vo väčšej vzdialenosti nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ určí vzdialenosť skládky podľa verejne dostupných máp, konkrétne podľa máp dostupných na googlemaps.com.

Zmluva o skládkovaní sa uzatvára na 12 mesiacov s opciou na ďalších 12 mesiacov.

Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať tzv. super reverzným postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta.

Pred vyhlásením verejného obstarávania verejný obstarávateľ zrealizoval prípravné trhové konzultácie, ktorými zisťoval informácie o pripravenosti skládok v dostupnej vzdialenosti na úpravu odpadu a s tým súvisiacich poplatkov.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020