Dienstleistungen - 558064-2020

20/11/2020    S227

Polen-Opole: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2020/S 227-558064

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Nationale Identifikationsnummer: 7541026256
Postanschrift: ul. Ozimska 19
Ort: Opole
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Postleitzahl: 45-057
Land: Polen
E-Mail: ias.opole@mf.gov.pl
Telefon: +48 774540068
Fax: +48 774564313
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur
Adresse des Beschafferprofils: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja rządowa terenowa niezespolona
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej i techniczno-informatycznej systemu do obsługi masowej korespondencji w Centrum Mandatowym w Nysie (III)”

Referenznummer der Bekanntmachung: 1601-ILZ.260.36.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej i techniczno-informatycznej systemu do obsługi masowej korespondencji wraz z modernizacją/rozbudową istniejącej infrastruktury, gdzie w skład systemu wchodzą:

1) dwa urządzenia drukujące Konica Minolta bizhub Press 1052e;

2) dwa urządzenia drukujące Konica Minolta AccurioPress 6120;

3) dwa urządzenia kopertujące Neopost DS200i;

4) jedno urządzenie kopertujące Neopost DS200i;

5) serwer Fujitsu Primergy RX2540M2;

6) zasilacz awaryjny UPS APC1500RMI2UNC podtrzymujący serwer;

7) oprogramowanie AccurioPro Flux, PlanetPress Connect.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100 Drucker und Plotter
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
50300000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen
50324100 Systemwartung
50312000 Wartung und Reparatur von Computeranlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Oddział Zamiejscowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (Centrum Mandatowe w Nysie), ul. Moniuszki 9–10, 49-300 Nysa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej i techniczno-informatycznej systemu do obsługi masowej korespondencji wraz z modernizacją/rozbudową istniejącej infrastruktury, gdzie w skład systemu wchodzą:

1) dwa urządzenia drukujące Konica Minolta bizhub Press 1052e;

2) dwa urządzenia drukujące Konica Minolta AccurioPress 6120;

3) dwa urządzenia kopertujące Neopost DS200i;

4) jedno urządzenie kopertujące Neopost DS200i;

5) serwer Fujitsu Primergy RX2540M2;

6) zasilacz awaryjny UPS APC1500RMI2UNC podtrzymujący serwer;

7) oprogramowanie AccurioPro Flux, PlanetPress Connect.

2. Świadczenie kompleksowej usługi obsługi serwisowej i techniczno-informatycznej dla systemu przez cały okres trwania umowy obejmuje m.in.:

1) świadczenie usług serwisowych urządzeń drukujących;

2) świadczenie usług serwisowych urządzeń kopertujących;

3) świadczenie usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych w zakresie serwera i UPS;

4) dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz zapewnienie materiałów zapasowych, w tym wszelkich części zużywających się przy wydruku i kopertowaniu (wyjątek stanowi papier i koperty, które dostarczane będą przez Zamawiającego);

5) wsparcie zarządzania kontraktem,

6) szkolenie i przekazywanie wiedzy;

7) wsparcie konsultanckie;

8) wsparcie techniczne dla użytkowników i dla systemu;

9) wsparcie obsługi zmian prawnych, organizacyjnych oraz zmian związanych z funkcjonalnością wykorzystywanych w Centrum Mandatowym systemów informatycznych wpływających na wydruk i kopertowanie pism;

10) utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego system;

11) zapewnienie bieżącej eksploatacji systemu do obsługi masowej korespondencji opisanego w ust. 1.

3. Wykonawca musi zaprojektować i dostarczyć, zmodernizować infrastrukturę (w tym serwerową) niezbędną do sprawnej realizacji założonych zadań jednostki Zamawiającego oraz w celu zachowania wydajności systemu. Modernizacja/rozbudowa istniejącej infrastruktury obejmuje:

1) zaprojektowanie, określenie parametrów i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury do sprawnej realizacji założonych nowych zadań, tj. obsługi zoptymalizowanego wydruku i kopertowania nowych rodzajów pism, tj. pism behawioralnych wraz z sortowaniem wydruku i kopertowania pism behawioralnych skierowanych do tego samego odbiorcy i zawiadomień o wpisie do RNP wraz z sortowaniem wydruku i kopertowania upomnień oraz zawiadomień o wpisie do RNP skierowanych do tego samego odbiorcy, w tym w szczególności modernizacja i rozbudowa serwera niezbędnych do obsługi ww. nowych rodzajów pism;

2) opracowanie worklfow do obsługi wydruku i kopertowania nowych rodzajów pism, tj. pism behawioralnych wraz z sortowaniem wydruku i kopertowania pism behawioralnych skierowanych do tego samego odbiorcy i zawiadomień o wpisie do RNP wraz z sortowaniem wydruku i kopertowania upomnień oraz zawiadomień o wpisie do RNP skierowanych do tego samego odbiorcy.

4. Informacje o urządzeniach Zamawiającego zawarto w załączniku nr 1 do IPU.

5. Lokalizacja jednostki Zamawiającego, której dotyczy przedmiot zamówienia:

Oddział Zamiejscowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (Centrum Mandatowe w Nysie), ul. Moniuszki 9–10, 49-300 Nysa.

6. Zapotrzebowanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy na kompleksową obsługę serwisową wyniesie szacunkowo:

— 20 400 000 stron wydruku A4,

— 10 800 000 zakopertowań.

7. Zapotrzebowanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy na dzienną wydajność systemu wyniesie szacunkowo: 50 000 przetworzonych dokumentów.

8. Wykonawca zapewnia w ramach usług serwisowych aktualizację oprogramowania systemowego urządzeń drukujących i kopertujących.

9. Wykonawca zobowiązuje się po upływie każdego okresu rozliczeniowego świadczenia usługi serwisowej dostarczać Zamawiającemu raport, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do IPU. Raport będzie podstawą do wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy. Raport zawierać będzie m.in. informacje o liczbie wydruków i zakopertowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Maksymalny czas usunięcia awarii związanej z oprogramowaniem i/lub serwerem powodującej niemożność korzystania z systemu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Maksymalny czas usunięcia awarii związanej z oprogramowaniem niepowodującej niemożności korzystania z systemu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera rozdział XVII SIWZ.

Do wadium mają zastosowanie przepisy art. 45 i 46 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnego na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 SIWZ – opłaconej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymagana sumę gwarancyjną. Dokument należy przesłać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwa odrębne zamówienia (usługi/umowy) o podobnym charakterze, w tym każda w ramach jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy zł brutto).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnego na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale VIII ust. 3 SIWZ – wykazu usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dokument należy przesłać w oryginale.

Uwaga: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty należytego wykonania zamówienia należy przesłać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dotyczy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole, IV piętro, pokój nr 412.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy oraz wobec którego zachodzi przesłanka określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8–10 ustawy.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy przesłać w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy przesłać w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca może podać w formularzu ofertowym lub JEDZ numer KRS wraz z podaniem adresu strony internetowej, który umożliwi Zamawiającemu pozyskanie informacji, o której mowa w ww. artykule, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, dostęp do bazy danych musi być ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku przesłania wraz z ofertą dokumentów rejestrowych celem potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę lub inne oświadczenia wymagane na etapie składania oferty, jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, w sytuacji, gdy dokumenty te będą potwierdzały jednocześnie brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od wzywania do ponownego złożenia przedmiotowych dokumentów. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich właściwy odpis należy złożyć także dla tych podmiotów.

Pozostałe informacje w sprawie dokumentów i oświadczeń składanych w przypadku podmiotów zagranicznych wskazano w SIWZ.

Treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo również na stronie BIP www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Organizacja/Ochrona Danych Osobowych”, a także na tablicach informacyjnych w siedzibach: Izby Administracji Skarbowej w Opolu, urzędów skarbowych województwa opolskiego oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Skarga do sądu – przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020