Dienstleistungen - 558248-2020

20/11/2020    S227

Polen-Kielce: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2020/S 227-558248

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 45
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-736
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Szaniawski
E-Mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Telefon: +48 413671339
Fax: +48 413660014
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.wszzkielce.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.wszzkielce.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ/ZP/167/2020/MW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru z posesji Zamawiającego, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.03, 18.01.02, 19.08.01, 18.01.81, 18.01.82, 18.01.06, 18.01.01, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów będzie realizowany pięć razy w tygodniu z następujących lokalizacji:

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach budynek główny – Magazyn Utylizacji, Kielce, ul. Grunwaldzka 45,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Chorób Zakaźnych, Kielce, ul. Radiowa 7,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Rehabilitacji, Kielce, ul. Kościuszki 3,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Szpital Pediatryczny Pawilon G, Kielce, ul. Artwińskiego 3a,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Przychodnia Przyszpitalna, ul. Artwińskiego 1.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru z posesji Zamawiającego, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.03, 18.01.02, 19.08.01, 18.01.81, 18.01.82, 18.01.06, 18.01.01, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów będzie realizowany pięć razy w tygodniu z następujących lokalizacji:

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach budynek główny – Magazyn Utylizacji, Kielce ul. Grunwaldzka 45,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Chorób Zakaźnych, Kielce ul. Radiowa 7,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Rehabilitacji, Kielce ul. Kościuszki 3,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Szpital Pediatryczny Pawilon G, Kielce ul. Artwińskiego 3a,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Przychodnia Przyszpitalna ul. Artwińskiego 1.

Szacunkowa masa odpadów medycznych przeznaczonych do unieszkodliwienia w okresie realizacji zamówienia wynosi 415 000 kg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości – 29 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki, tj.:

posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, rozumiane jako: posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu odpadów wydane przez właściwy organ odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 t.j.) lub dokument potwierdzający spełnienie warunków określone w art. 27 ust. 2 pkt b–c ww. ustawy (Wykonawca składa stosowne oświadczenie w dokumencie JEDZ/ESPD w części IV/A ppkt 2).

Uwaga: decyzję w sprawie zbierania odpadów składają wyłącznie Wykonawcy którzy magazynują odpady w celu ich przygotowywania do transportu. Firmy posiadające i eksploatujące spalarnie odpadów które świadczą usługi transportu odpadów bezpośrednio do miejsca unieszkodliwienia nie muszą posiadać decyzji w sprawie zbierania odpadów. uzyskał stosowny wpis do rejestru w zakresie świadczenia usługi transportu odpadów medycznych, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 t.j.) (Wykonawca składa stosowne oświadczenie w dokumencie JEDZ/ESPD w części IV/A ppkt 1).

Uwaga: równoważnym dokumentem w przypadku braku wpisu do rejestru na potwierdzenie spełnienia warunku będzie zezwolenie na transport odpadów medycznych wydane przez stosowny organ.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może wykazać jeden Wykonawca spełniający samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy Wykonawcy łącznie, spełniający razem warunek udziału w postępowaniu. Jednakże spełnienie przedmiotowego warunku samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu wiąże się z obowiązkiem realizacji usługi przez ten podmiot w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną min 1 000 000,00 PLN (jeden milion zł) (Wykonawca składa stosowne oświadczenie w dokumencie JEDZ/ESPD w części IV/B ppkt 5).

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy w Wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżenie, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa od kwoty 1 000 000,00 PLN lub wszyscy Wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują co najmniej jedną usługę trwającą minimum 12 miesięcy na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum 300 000,00 PLN (Wykonawca składa stosowne oświadczenie w dokumencie JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 1b).

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 natomiast warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 12 ppkt 1, 3 może spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie, lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie. Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie: iż w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – art. 24 ust 5 pkt 1 uPzp – (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD), iż Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 uPzp (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD), iż Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1–4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4 uPzp (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD). Wykonawca, który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1–2, 4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych. Które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie na wezw. Zam. w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia: wykazu zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca w wykazie wskazuje wyłącznie usługi w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykaz musi zawierać m.in. następujące informacje: wartość usług (brutto),opis przedmiotu usługi (nazwę i opis usługi), daty wykonania usług (w układzie: mm-rrrr), odbiorcę (co najmniej nazwę i adres odbiorcy wykonanych usług), rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu). Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody, iż usługi zostały lub są wykonywane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Wykonawca składa stosowną informację w JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 1b).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Termin realizacji usługi 12 miesięcy od dnia 2 lutego 2021 r., a w przypadku nie zawarcia umowy w ww. terminie od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

W budynku przy ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Wykonawca składa ofertę za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 32 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wstępnego potwierdzenia speł. warunków udziału w post. i wykazania braku podstaw do wykluczenia Wyk. składa wraz z ofertą: ośw. Wyk. składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z post. na podst. art. 24 uPzp i spełnia warunki udz. w post. określone w SIWZ, tj. (JEDZ/ESPD) wzór ośw. wraz z informacją, które ośw. należy złożyć w przedmiotowym post. stanowi zał. nr 4 do SIWZ, oświ. dla podmiotu trzeciego, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk. (art. 22a uPzp) składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 uPzp, iż nie podlega wykluczeniu z post. na podst. art. 24 uPzp w zakresie tożsamym jak dla Wyk. i spełnia warunki udziału w post. określone w SIWZ. ośw. dla podmiotu trzeciego, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk. (art. 22a uPzp) składanego w oparciu o art.25a ust. 3 pkt 1 uPzp, iż nie podlega wykluczeniu z post. na podstawie art. 24 uPzp w zakresie tożsamym jak dla Wyk. i spełnia warunki udziału w post. określone w SIWZ w zakresie, w jakim Wyk. powołuje się na ich zasoby, tj. (JEDZ/ESPD) wzór ośw. wraz z informacją, które ośw. należy złożyć w przedmiotowym post. stanowi zał. nr 4 do SIWZ;

b) pozostałe ośw. i dok., jakie muszą być załączone do oferty w tym dok. potwierdzenie iż oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określ. przez Zam. w opisie przedm. zamówienia: wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym zał. nr 1do SIWZ) zaw. w szczegól. wskazanie oferowanego przedm. zam. łączną cenę ofertową brutto, warunków płatności, ośw. o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, dowód wniesienia wadium. dok. potwie. zasady repr. Wyk., o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wyk. wskazał w JEDZ, pełn. określające zakres umocowania pełn.,

— w przypadku oferty składanej przez Wyk., którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zam. (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wyk. w post. lub do reprezentowania w post. zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady repr. podm. występujących wspólnie w szczegó. umowę spółki cywilnej. Jeżeli Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 2a uPzp w celu oceny, czy Wyk. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam. publ. oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podm. gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wyk. składa zobowiązanie tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam. Wyk. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności (wraz z infor., iż członkowie grupy kap.j złożyli odrębne oferty w danym post.) lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) oświad. i dok., jakie będzie musiał złożyć Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona określa pkt 1, 4, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 112 oraz pkt SIWZ dostępny pod adresem: www.bip.wszzkielce.pl Zam. będzie wymagał, aby w syt. gdy oferta Wyk., który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podm. na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wyk. przedstawił w odniesieniu do tych podm. dok. wymienione w pkt 15 ppkt 9 a, b, c, d SIWZ. Dok. dla podm. zagranicznych określa par. 7 rozp. jw. W post. o udzielenie zam. komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dot. sposobu komunikacji Zam. z Wyk. zostały określone w pkt 31–33 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020