Dienstleistungen - 558277-2020

20/11/2020    S227

Dänemark-Kopenhagen: Reinigungsdienste

2020/S 227-558277

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bygningsstyrelsen
Postanschrift: Carsten Niebuhrs Gade 43
Ort: København V
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1577
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mie Møldrup Lorentzen
E-Mail: mimlo@bygst.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bygst.dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.bygst.dk/udbud/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.rib-software.dk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.rib-software.dk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Facility management i staten bølge 2

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Facility Management opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor Facility Management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud vedrører bølge 2 og har en anslået årlig værdi på 300 mio. DKK indenfor serviceområderne renhold, forplejning (kantine), intern service, udearealer, indvendig vedligehold, affaldshåndtering samt vagt og sikkerhed. De omfattede institutioner i 2. bølge er geografisk placeret i og omkring Hovedstadsområdet og driftsstart forventes i maj 2022.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste
50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
98341120 Portierdienste
55512000 Betrieb von Kantinen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77314000 Grundstückspflege
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
79992000 Empfangsdienste
98341140 Hausmeisterdienste
90620000 Schneeräumung
90911300 Fensterreinigung
45222300 Ingenieurarbeiten für Sicherheitsanlagen
55523000 Verpflegungsdienste für sonstige Unternehmen oder andere Einrichtungen
44100000 Baustoffe und Zubehör
44190000 Verschiedene Baustoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Hauptort der Ausführung:

Se udbudsmaterialet

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter følgende serviceområder:

1) Renhold, planteservice og vinduespolering

2) Forplejning

3) Intern service

4) Udearealer

5) Indvendigt vedligehold

6) Affaldshåndtering

7) Vagt og sikkerhed.

Hvert serviceområde indeholder en række delservices og der henvises til udbudsmaterialet for detaljeret uddybning heraf, herunder også nærmere oplysninger om omfang og servicekrav.

Udover at samle opgaverne, der hidtil har været løftet dels via statens indkøbsaftaler, andre tværstatslige samarbejdsaftaler og dels via lokale mindre serviceaftaler, foretages der en øget udlicitering særligt inden for serviceområde 3) Intern service. Udbuddet forventes at omfatte ca. 60 ejendomme i varierende størrelse fordelt på 330 000 rengjorte m2, geografisk placeret i og omkring hovedstadsområdet. Ikke alle tjenesteydelser, udføres på samtlige institutioner; dette afhænger bl.a. af den pågældende institutions karakter og størrelse og af om ejendommen er ejet eller lejet af staten.

Bygningsstyrelsen ønsker at sikre, at leverancerne løbende kan tilpasses de konkrete behov hos institutionerne og har derfor stort fokus på en skalérbar kontrakt, der eksempelvis kan favne indflytning i nye bygninger og fraflytning af andre. Desuden ønsker Bygningsstyrelsen, at leverandøren i kontraktperioden tager initiativ til at forbedre og effektivisere på de enkelte serviceområder og på tværs af aftalen, hvor dette findes fornuftigt.

Bygningsstyrelsen ønsker med udbuddet at finde en stærk samarbejdspartner, der har et vedvarende fokus på at optimere statens Facility Management indkøb og derigennem reducere de samlede omkostninger, uden at dette får betydning for det aftalte kvalitetsniveau, ligesom Bygningsstyrelsen ønsker en samarbejdspartner, der kan understøtte en statslig Facility Management løsning, hvor bæredygtighed og grønne løsninger spiller en stadig større rolle. Aftalen indeholder derfor også incitamentsmodeller, der skal understøtte dette. Opgaveløsningen skal løbende understøttes digitalt med henblik på at optimere forretningsprocesserne samt sikre god kundeservice. Bygningsstyrelsen stiller et IWMS system (Atrium) med dertilhørende helpdesk til rådighed.

En række medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven vil overgå til den vindende leverandør ved driftsstart. Aftalen forventes indgået ultimo 2021 med en forberedelsesperiode frem til driftsstart 1. maj 2022.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, med prækvalificering af 4 ansøgere og forventeligt 1 forhandlingsrunde. Ordregiver kan efter hvert forhandlingstilbud, på baggrund af tildelingskriteriet og underkriterierne, vælge at udelukke en tilbudsgiver, fra den videre proces.

Medmindre Bygningsstyrelsen vælger at tildele opgaven med udgangspunkt i et indledende tilbud, gennemføres der et forhandlingsforløb, hvor tilbudsgiverne inviteres til parallelle forhandlingsmøder, som vil blive dokumenteret jf. udbudsbetingelserne. Fristerne for aflevering af tilbud fremgår af udbudsmaterialet.

Forhandlingsmøderne vil blive afholdt i uge 21-23 på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Forhandlingsmøderne er berammet til at foregå i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 17.00. Formålet med forhandlingsmøderne er at sikre, at tilbudsgiverne er opmærksomme på, hvor deres tilbud bør forbedres. Bygningsstyrelsen vil derfor kommentere de allerede afgivne tilbud, hvor tilbudsgiverne ved forhandlingsmødet får lejlighed til at udfordre udbudsmaterialet, jf. også udbudsbetingelsernes bilag D.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på det historiske forbrug. I den anførte kontraktsum er også indregnet brugernes direkte betaling til leverandøren.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet i sin helhed. Udbudsbetingelserne indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Såfremt Bygningsstyrelsen modtager mere end 4 egnede ansøgeres anmodning om deltagelse i udbuddet, vil Bygningsstyrelsen udvælge 4 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af de i punkt III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Bygningsstyrelsen særligt lægge vægt på:

1) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med de omfattede serviceydelser.

2) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med at løse opgaver der minder om den udbudte opgave i forhold til honorarstørrelse og viser erfaring med betjening af kunder på forskellige lokationer og alsidighed i kundesegment/opgavetyper.

3) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med overtagelse og integrering af nye medarbejdere.

4) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med at løse Facility Management opgaver med fokus på bæredygtighed, særligt inden for kantinedrift og renhold.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se om dette i punkt III.1.1) - III.1.3) og VI.3). Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen eller er en sammenslutning af aktører, skal der ligeledes afleveres en støtte- og/eller konsortieerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes), som vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning.

Er ansøgeren en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller teknisk og faglige formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (fx en underleverandør), skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) eller ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Derfor skal ansøgeren sammen med ESPD'et aflevere en støtte- og/eller konsortieerklæring (se punkt II.2.14)). Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3) vedrørende indhentelse af dokumentation.

Er ansøgeren en sammenslutning af økonomiske aktører, baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underleverandører opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger og hvem der er underleverandør, samt hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk og finansiel formåen som teknisk og faglig formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Henset til sagens karakteristika har Bygningsstyrelsen valgt ikke at opdele kontrakten i flere delaftaler. Dette skyldes blandt andet hensynet til sagens kontraktuelle og tidsmæssige forhold. Kontrakten udbydes samlet for at udnytte volumen- og skalafordele, for at skabe det bedst mulige grundlag for et partnerskab med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt for at skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver, hvorved de ønskede synergier opnås i en effektiv konkurrence.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

ESPD'et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelse punkt II.2.14). Råd om udfyldelse af ESPD'et findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside under udbudsregler: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Ansøgeren skal i relation til økonomisk og finansiel formåen udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et:

a) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen »Nøgletal«. I boksen »Beskrivelse« skal ansøger oplyse både egenkapital samt værdien af de samlede aktiver, således at Bygningsstyrelsen kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

b) Samlet årsomsætning:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

Ad a) Finansielle nøgletal:

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Ad b) Samlet årsomsætning:

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for årsomsætning accepteres årsregnskaber eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende underskrift, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ad a) Finansielle nøgletal:

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 12 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapital i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/ samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, jf. nærmere punkt II.2.14).

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have en soliditetsgrad på mindst 12 % i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden også som de økonomiske aktørers samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af de økonomiske aktørers konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende økonomiske aktører skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

Ad b) Samlet årsomsætning:

Ansøgerens samlede årsomsætning skal have været mindst 200 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) eller ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal de i fællesskab opfylde dette krav.

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter sammenslutningsdeltagerne eller ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. Sammenslutningsdeltagerne eller de støttende enheder skal i deres støtte- og/eller konsortieerklæring, jf. punkt II.2.14), bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. Sammenslutningsdeltagerne eller de støttende enheder skal anvende Bygningsstyrelsen paradigme til støtte- og/eller konsortieerklæring.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et:

Ansøgeren skal angive en liste over de betydeligste leverancer af tjenesteydelser, af relevans for den udbudte opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år.

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) eller man baserer sig på andres formåen, skal alle deltagere i sammenslutningen ikke nødvendigvis have disse erfaringer, det er tilstrækkeligt, at én deltager i sammenslutningen har erfaringen.

For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har afgivet de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Det er ansøgers ansvar i beskrivelsen af referencen at udspecificere, at den relevante del af ydelsen allerede er udført på ansøgningstidspunktet.

Referencerne bør angives i ESPD'et, men det accepteres, at de afleveres i separat dokument.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Dokumentation for teknisk formåen:

— Referencer: referencelisten, jf. punkt III.1.3), indeholdende kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøgeren skal anvise 5 referencer. Hver enkelt reference må maksimalt fylde 3 A4-side(r).

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger/tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer, startende med ansøgers egne referencer og herefter støttende enheder i alfabetisk rækkefølge. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

- Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

- Kontrakten indeholder krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausul i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

- Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

- Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

- Kontrakten indeholder klausul om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder.

- Kontrakten indeholder krav til at leverandøren tegner en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

- Kontrakten indeholder krav vedrørende virksomhedsoverdragelse og udlån af tjenestemænd, jf. hovedkontrakten og bilag 15.

- Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 088-210332
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/12/2020
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 19/01/2021
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I relation til punkt IV.2.4) accepteres, at standarddokumenter, f.eks. faktaark, regnskabsoplysninger og certifikater, leveres på engelsk.

Forud for udbuddet er der gennemført markedsdialog. hhv. den 10., 11., 12. og 15. juni samt den 11. november 2020. Relevant materiale herfra findes på Bygningsstyrelsens hjemmeside.

Der vil 03. december 2020 blive afholdt et orienteringsmøde på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Af praktiske hensyn bedes interesserede senest 5 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via Byggewebs spørgefunktion. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma.

Der vil blive afholdt besigtigelser af lokaliteterne i uge 5 og 6 i 2021 for de prækvalificerede firmaer. Nærmere specifikationer vil fremgå af en plan, der eftersendes medio januar 2021. Formålet med besigtigelserne er at give tilbudsgiverne de bedst mulige betingelser for at afgive præcise tilbud på opgaverne. Dette således, så tilbudsgiverne har mulighed for grundigt at gennemgå de enkelte lokaliteter.

Udvælgelsen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om deltagelse i udbuddet og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN444857A.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et på RIB, der er oprettet som et afleveringskrav.

Sådan gør ansøgeren:

1)Tilgå Udbuddet

2) Gå til "Aflevering af tilbud/ansøgning"

3) Klik på afleveringskravet "ESPD"

4) Klik på "Opret ESPD-svar"

5) Udfyld ESPD-formularen

6) Klik "Eksporter" til sidst.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende øvrige dokumentation:

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

Den tilbudsgiver som Bygningsstyrelsen vælger at tildele kontrakten til skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af kontrakten.

Bygningsstyrelsen udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation omtalt i udbudsbekendtgørelsen.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

- 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35,
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020