Dienstleistungen - 558308-2020

20/11/2020    S227

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Reinigungsdienste

2020/S 227-558308

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
Postanschrift: ul. 24 Kwietnia 5
Ort: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Kozioł
E-Mail: przetargi@e-szpital.eu
Telefon: +48 774062566
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-szpital.eu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Referenznummer der Bekanntmachung: AZ-P.2020.29
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w tym:

1) świadczenie usług w zakresie kompleksowego specjalistycznego utrzymania czystości, dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu w szpitalach, przychodniach, poradniach zgodnie z Planem higieny;

2) utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych;

3) transportu wewnętrznego;

4) czynności pomocowych polegających na czynnym udziale personelu sprzątającego w opiece nad pacjentem.

Zamówienie będzie wykonywane w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 866 800.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
90914000 Parkplatzreinigung
90919200 Büroreinigung
55320000 Servieren von Mahlzeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Jak w rozdziale 3.3 SIWZ oraz pkt II.2.4 niniejszego ogłoszenia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w tym:

1) świadczenie usług w zakresie kompleksowego specjalistycznego utrzymania czystości, dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu w szpitalach, przychodniach, poradniach zgodnie z Planem higieny;

2) utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych;

3) transportu wewnętrznego;

4) czynności pomocowych polegających na czynnym udziale personelu sprzątającego w opiece nad pacjentem.

Zamówienie będzie wykonywane w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

B. Miejsca wykonania:

1. Szpital Budynek „ A” przy ul. Roosevelta 2, ul. 24 Kwietnia 5, ul. 24 Kwietnia 7, ul. 24 Kwietnia 13, RUM, kotłownia, budynek Gazów Medycznych, Przychodnia Przyszpitalna ul. Roosevelta 2:

Powierzchnia terenów zielonych – 13.267,69 m2, powierzchnia terenów utwardzonych – 2.800 m2.

2. Szpital Budynek „ B” przy ul. Judyma 4: Powierzchnia terenów zielonych – 7.665,73 m2, powierzchnia terenów utwardzonych – 3.660 m2.

3. Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Harcerskiej 11: Powierzchnia terenów zielonych – 1.461,30 m2, powierzchnia terenów utwardzonych – 1.150 m2.

4. Lądowisko przy ul. Wyspa 22: Powierzchnia terenów zielonych – 2.240 m2, powierzchnia terenów utwardzonych – 900 m2.

5. Obiekty Zamawiającego oraz rodzaje powierzchni objętych zamówieniem wskazane w załączniku nr 3.7 do

SIWZ.

Ogółem powierzchnia terenów zielonych – 24.634,72 m2.

Ogółem powierzchnia terenów utwardzonych – 8.510 m2.

C. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia od dotychczasowego Wykonawcy usług: konsorcjum: DGP Clean Partner sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC sp. z o.o., ul. Ostrowska 474A, 61-324 Poznań, Seban sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, Partner Medica sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica,

w zakresie świadczenia usług w powyżej wskazanym zakresie z mocy prawa, na zasadzie art. 23¹ Kodeksu Pracy, 29 byłych pracowników Zamawiającego, zatrudnionych przez dotychczasowego Wykonawcę usług w okresie obowiązywania umowy nr 108/IX/NLP/2017/13 z 29.9.2017, zgodnie z wykazem (Zestawienie kadrowe – załącznik nr 4 do SIWZ).

Wszelkie formalności w tym zakresie winny zostać dokonane pomiędzy dotychczasowym Wykonawcą, a Wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania, pod nadzorem Zamawiającego. Zamawiający

Nie będzie odpowiedzialny za żadne roszczenia Wykonawców, ani pracowników związanych z przejęciem pracowników w ww. trybie. Wszelkie kwestie związane z przejęciem pracowników oraz obowiązki stron określa załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 11 866 800.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek*, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie min. 2 usługi sprzątania obejmujące w szczególności kompleksowe utrzymanie czystości i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu w podmiotach leczniczych (obiektach służby zdrowia np. szpitalach, klinikach) o powierzchni min. 8.000 m2 oraz wartości min. 2 500 000,00 PLN brutto każda.

Przy usłudze nie zakończonej Zamawiający będzie uznawał usługi wykonane w wymaganej wartości do dnia składania ofert.

*Warunek nie podlega sumowaniu tzn., że Wykonawca lub jeden z konsorcjantów lub wspólnik spółki cywilnej musi wykazać się wymaganą zdolnością. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy konsorcjanci lub wszyscy wspólnicy spółki cywilnej w sumie wykażą się wymaganą zdolnością, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się wymaganą zdolnością.

Wykaz dostaw obejmujący powyższe wymogi należy wypełnić w części IV pkt C załącznika nr 3 do SIWZ (JEDZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zawarcie umowy nastąpi na zasadach zawartych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 7–9 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, w rozliczeniu miesięcznym (ostatni dzień miesiąca): 60 dni.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – pokój nr 19, ul. 24 Kwietnia 5,47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi z wykorzystaniem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

36 m-cy

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w pkt 3.8 SIWZ.

B. Zawartość oferty:

1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz ofertowo-cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego zał. 1 do SIWZ;

2. wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (jednolity europejski dokument zamówień), o którym mowa w rozdziale VII ust. 7.1. IWZ – zał. 2 do SIWZ;

3. zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);

4. oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5. pełnomocnictwo – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);

6. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie jeżeli dotyczy.

C. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

D. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę brak podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) dowodów określających czy wykazane usługi w części IV pkt c JEDZ-a zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje lub inne dokumenty wystawione przed podmiot/podmioty, na rzecz którego/których usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie będzie zobowiązany do przedkładania powyższych dowodów.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 21.5 pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

21.5. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020