Dienstleistungen - 558503-2020

20/11/2020    S227

Polen-Lubin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 227-558503

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
Postanschrift: ul. Rzeźnicza 1
Ort: Lubin
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
E-Mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
Telefon: +48 767468001
Fax: +48 767468005
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpwik.lubin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu gminy miejskiej Lubin

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP4/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu gminy miejskiej Lubin. Sposób, zakres i warunki wykonywania usług określa projekt umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy miejskiej Lubin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy miejskiej Lubin i przekazanych przez Zamawiającego. Odpady podlegające zagospodarowaniu przekazywane będą przez Zamawiającego lub Wykonawców odrębnych zamówień na odbiór i transport odpadów komunalnych w związku z wykonywaniem przez gminę miejską Lubin zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a to zamówień:

1) na odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Lubin;

2) na odbiór odpadów z nieruchomości, na których w całości lub w części zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy miejskiej Lubin;

3) na transport odpadów z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) położonych na terenie gminy miejskiej Lubin.

2. Zagospodarowaniu podlegać będą następujące rodzaje odpadów:

1) zbierane selektywnie:

a) odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury;

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali;

d) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

f) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów;

g) bioodpady;

h) odpady niebezpieczne;

i) przeterminowane leki i chemikalia;

j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

k) zużyte baterie i akumulatory;

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

n) zużyte opony;

o) odpady budowlane i rozbiórkowe;

2) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.

3. Sposób, zakres i warunki wykonywania usług określa projekt umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik bliskości / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Dostepność instalacji / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Poziom wysortowania odpadów / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa zostanie zawarta na czas określony. Obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2021.

Pełna dokumentacja postępowania dostępna będzie na stronie internetowej www.mpwik.lubin.pl/Biuletyn-Informacji-Publicznej. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 209-510808
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu gminy miejskiej Lubin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oprócz ww. Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. formularz ofertowy;

2. oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień zgodnie z art. 25a ust. 2 Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

5. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia;

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z SIWZ i ustawą Pzp.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 1 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Szczegółowy sposób składania ofert został opisany w SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy – szczegółowy opis zmian w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020