Dienstleistungen - 558599-2020

20/11/2020    S227

Polen-Danzig: Architekturentwurf

2020/S 227-558599

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Postanschrift: ul. Partyzantów 74
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-254
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rybicka
E-Mail: nz@nieruchomoscigda.pl
Telefon: +48 583201032
Fax: +48 585241085
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nieruchomoscigda.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.nieruchomoscigda.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: samorządowy zakład budżetowy – zarządzanie nieruchomościami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Jaśkowa Dolina 7 oraz Pniewskiego 1, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Referenznummer der Bekanntmachung: 9/20/A
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę 2 budynków gminnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami. Wykaz budynków – strona 3 SIWZ, pkt 1a;

b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji deszczowej;

c) uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych – zgodnie pkt 1 b, c SIWZ str. 3;

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

— stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

— uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru zgodnie z umową.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 829 270.43 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
71314300 Beratung im Bereich Energieeinsparung
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę 2 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Jaśkowa Dolina 7 oraz Pniewskiego 1 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

1. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przyłącza kanalizacji deszczowej.

2. Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.

3. Koncepcja przebudowy obiektu

4. Ekspertyza stanu technicznego.

5. Program prac konserwatorskich, jako element projektu budowlanego.

6. Mapa do celów projektowych.

7. Wykonanie dwóch wizualizacji.

8. Projekty budowlane, które muszą obejmować co najmniej:

— projekt zagospodarowania terenu,

— branżę architektoniczno-konstrukcyjną,

— umieszczenie na elewacji elementu identyfikacji wizualnej,

— branżę sanitarną,

— branżę elektryczną,

— branżę teletechniczną np. instalacje strukturalne, domofonowa, alarmowa, sygnalizacja pożaru, telefoniczna,

— opracowanie systemu BMS- tj. min. monitoringu, automatycznego sterowania oraz zarządzanie energią,

— charakterystykę energetyczną budynku z analizą racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych,

— opinię geotechniczną ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zależności od potrzeb badania gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inżynierską,

— informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9. Projekty wykonawcze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. nr 2013 poz. 1129).

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

11. Przedmiary robót.

12. Kosztorysy inwestorskie.

13. Uzyskanie opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do przyjętych rozwiązań m.in. docieplenia przegród, likwidacji okien i doświetli, prac konserwatorskich.

14. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku, gdy inwestycja wykroczy poza obszar objęty MPZP).

15. Uzyskanie koniecznych uzgodnień/pozwoleń/opinii/decyzji itp. wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

16. Złożenie oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

17. Przygotowanie wypełnionego druku wniosku o pozwolenie na budowę (druk B-1) wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3) oraz drukiem informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę m.in. z danymi pełnomocnika (druk B-4).

18. Złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

19. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

20. Złożenie wniosku o odstępstwo (m.in. od warunków technicznych) wraz ze wszystkimi załącznikami umożliwiające uzyskanie zgody na odstępstwo od Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

21. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 1 "Opis przedmiotu zamówienia" ppkt 3.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono w pkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 4.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania prac projektowych / Gewichtung: 0,15
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej / Gewichtung: 0,15
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Gewichtung: 0,10
Preis - Gewichtung: 0,60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.08.01.01-22-0004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 109-264616
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Jaśkowa Dolina 7 oraz Pniewskiego 1,a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Jacek Szczęsny „Archi-Cad”
Postanschrift: Morenowa 22 lok. 1
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-172
Land: Polen
E-Mail: archicad@wp.pl
Telefon: +48 501175244
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 325 646.79 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 365 310.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1–4 oraz złoży:

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

— wypełniony druk „Oferta”,

— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— wypełniony druk „Zdolność zawodowa Wykaz osób- część I”

— w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

(szczegóły określono w pkt 9, 9.9, 9.10, 10, 11, 16 SIWZ).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/GZNKSZB/skrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub skrzynki elektronicznej nz@nieruchomoscigda.pl w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej – Wykaz osób cz. II i Wykaz usług* oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu*.

*Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 9 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia” pkt 9.11.

3. Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a) Kryterium – cena 60 % (0,60) – odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt

Ilość punktów w ww. kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Cena = (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60 %.

b) Kryterium – termin wykonania prac projektowych 15 % (0,15) odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt.

Ilość punktów w ww. kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Termin = (Minimalny termin wykonania prac projektowych /Termin wykonania prac projektowych badanej oferty) x 100 pkt x 15 %

c) Kryterium – Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej – 15 % (0,15) – odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt.

d) Kryterium – Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 10 % (0,10) – odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt

Ad c, d

Doświadczenie zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:

D = [(Dof – Dmin)/(Dmaks – Dmin)] x 100 pkt. x 15 % lub 10 %

Gdzie:

D – ilość punktów w kryterium.

Dmaks – maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach.

Dof – ilość projektów wskazana w badanej ofercie.

Dmin – minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

Szczegółowy opis kryteriów określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 20 „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert”

4. Termin wykonania zamówienia:

Część 1

Wykonanie prac projektowych- maksymalny termin 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Część 2

Nadzory autorskie.

Usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego wykonywana będzie od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

Planowany okres, w którym będą pełnione nadzory autorskie to lata 2021–2023.

5. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone w pkt 4 SIWZ „Warunki zmian postanowień umowy”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izbej Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020