Dienstleistungen - 559064-2020

20/11/2020    S227

Bulgarien-Sofia: Baustellenüberwachung

2020/S 227-559064

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Darzhavno predpriyatie „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
Nationale Identifikationsnummer: 130823243
Postanschrift: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Silviya Todorova
E-Mail: s_todorova@rail-infra.bg
Telefon: +359 2932-3715
Fax: +359 2931-0663
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rail-infra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: поддържане на жп инфраструктурата

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на стр. надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори за проект. и строит. по ОП

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71521000 Baustellenüberwachung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

ОП 1 „Оценка на съответствието (ОС) с основ. изискв. към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор (СН) по време на строителст. и управ. на изпълн. на д-ра за проект. и строит. с предмет „Модерниз. на тягова подстанция (ТП) „Перник“, прилежащия и секционен пост (СП) „Гълъбник“ с изграж. и включв. им в с-ма за телеуправление и телесигнализация/СТТ/SCADA, както и гаранц. поддърж. и сервизно обслужване (СО) за период от 10 г.“.

ОП 2 „ОС с осн. изискв. към строеж. съгласно ЗУТ, извършв. на СН по време на строит. и управл. на изпълнен. на д-ра за проект. и строит. с предм. „Модерн. на ТП „Враца“, прилеж. и СП „Моравица“ и „Криводол“, подм. гарови разединители на сп. Моравица в гари Руска Бяла, Враца, Бели Извор и Криводол и изграж. на СТТ SCADA, както и гаранц. поддърж. и СО за период от 10 г.“.

ОП 3 „ОС с осн. изискв. към строеж. съглас. ЗУТ, изв. на СН по време на строит. и уп-е. на изпълнен. на д-ра за проект. и ст-во с предм. „Проектиране, модернизация, гаранц. обслуж. и серв. поддръжка на ТП „Чирпан“ и интегр. към SCADA“.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 307 849.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на, продължава в поле II.2.4.)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71521000 Baustellenüberwachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Тягова подстанция „Перник“ (ТПС) е разполож. в близост до град Перник, общ. Перник, кв.„Варош“ и „Табана“ в границите на имот, собственост на ДП НКЖИ.

Секц. пост „Гълъбник“ е разполож. в близост до гара Гълъбник.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Продължава от поле II.2.1): изпълнението на договора за проектиране и строителство с предмет „Модернизация на тягова подстанция „Перник“, прилежащия и секционен пост Гълъбник с изграждане и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“.

Съгласно ЗУТ договорът за строителство попада в първа категория строежи.

Основните дейности, предвидени за изпълнение, са, както следва:

— дейност 1 „Подготвителни дейности“,

— дейност 2 „Координиране и контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство“,

— дейност 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите“,

— дейност 4 „Надзор по време на строителството, продължава в поле II. 2.14)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: K1 — процедура за извършване на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: K2 — процедура за осъществяване на дейностите по строителен надзор / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: K3 — процедура за извършване на дейностите по координиране и контрол на договора за проектиране и строителство / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължава от поле II. 2.4):

— дейност 5 „Проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти“,

— дейност 6 „Координатор по безопасност и здраве“,

— дейност 7 „Координиране на договора за проектиране и строителство с взаимодействащи си договори по други проекти“,

— дейност 8 „Актуализация на технически паспорти“,

— дейност 9 „Заключителни дейности“.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на, продължава в поле II.2.4.)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71521000 Baustellenüberwachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG313 Враца
Hauptort der Ausführung:

ТПС „Враца“ е разположена в близост до гара Враца, град Враца, в границите на имот, собственост на ДП НКЖИ, с GPS координати N: 43.205952,E:23.571861.

Мястото на изпъл. е подробно описано в документацията

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Продължава от поле II. 2.1): изпълнението на договора за проектиране и строителство с предмет „Модернизация на тягова подстанция „Враца“, прилежащите и секционни постове „Моравица“ и „Криводол“, подмяна гарови разединители на спирка Моравица, в гари Руска Бяла, Враца, Бели Извор и Криводол и изграждане на системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“.

Съгласно ЗУТ договорът за строителство попада в първа категория строежи.

Основните дейности, предвидени за изпълнение, са, както следва:

— дейност 1 „Подготвителни дейности“,

— дейност 2 „Координиране и контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство“,

— дейност 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите“,

— дейност 4 „Надзор по време на строителството, продължава в поле II. 2.14)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: K1 — процедура за извършване на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: K2 — процедура за осъществяване на дейностите по строителен надзор / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: K3 — процедура за извършване на дейностите по координиране и контрол на договора за проектиране и строителство / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължава от поле II. 2.4):

— дейност 5 „Проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти“,

— дейност 6 „Координатор по безопасност и здраве“,

— дейност 7 „Координиране на договора за проектиране и строителство с взаимодействащи си договори по други проекти“,

— дейност 8 „Актуализация на технически паспорти“,

— дейност 9 „Заключителни дейности“.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на, продължава в поле II.2.4.)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71521000 Baustellenüberwachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Hauptort der Ausführung:

Тягова подстанция „Чирпан“ е разположена на железопътната линия Пловдив—Бургас в гр. Чирпан, кв. 108, парцел І

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Продължава от поле II.2.1): изпълнението на договора за проектиране и строителство с предмет „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“.

Съгласно ЗУТ договорът за строителство попада в първа категория строежи.

Основните дейности предвидени за изпълнение са както следва:

— дейност 1 „Подготвителни дейности“,

— дейност 2 „Координиране и контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство“,

— дейност 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите“,

— дейност 4 „Надзор по време на строителството“, продължава в поле II. 2.14)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: K1 — процедура за извършване на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: K2 — процедура за осъществяване на дейностите по строителен надзор / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: K3 — процедура за извършване на дейностите по координиране и контрол на договора за проектиране и строителство / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължава от поле II. 2.4)

— дейност 5 „Проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти“,

— дейност 6 „Координатор по безопасност и здраве“,

— дейност 7 „Координиране на договора за проектиране и строителство с взаимодействащи си договори по други проекти“,

— дейност 8 „Актуализация на технически паспорти“,

— дейност 9 „Заключителни дейности“.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 111-269952
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11259
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Оценка на съответствието с основн. изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на стр. надзор по време на строителството и управление на, продължава в раздел VI.3.)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Сдружение ЕТЕ Инфраструктура“ ДЗЗД
Nationale Identifikationsnummer: 177043855
Postanschrift: р-н „Сердика“, ул. „Братя Миладинови“ № 100, ет. 1, ап. 1, офис 1
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1202
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ete.bg
Telefon: +359 29322878
Fax: +359 29310156
Internet-Adresse: www.ete.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „ЕТЕ Инженеринг“ АД
Nationale Identifikationsnummer: 203602455
Postanschrift: р-н „Сердика“, ул. „Братя Миладинови“ № 100, ет. 1, ап. 1, офис 1
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1202
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ete.bg
Telefon: +359 29310156
Fax: +359 29310156
Internet-Adresse: www.ete.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЕТ „ЕЛ Транс Инженеринг — Валентин Мачиков“
Nationale Identifikationsnummer: 130085349
Postanschrift: р-н „Сердика“, ул. „Братя Миладинови“ № 100, ет. 1, ап. 1, офис 1
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1202
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ete.bg
Telefon: +359 29310156
Fax: +359 29310156
Internet-Adresse: www.ete.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 308 952.53 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 307 849.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Подизпълнител “ХЕС Проект“ ООД с 0,10 % дял на участие за извършване на оценка на съответствието на част „Енергийна ефективност” на Техническия проект, съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, с лица които отговарят на изискванията на чл.43, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и е вписан в регистъра по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължава от раздел V): изпълнението на договора за проектиране и строителство“ с предмет „Модернизация на тягова подстанция „Перник“, прилежащия и секционен пост Гълъбник с изграждане и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: ДП „Национална компания „Железопътна инфрраструктура“ — отдел „Правен“
Postanschrift: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Ort: София
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
E-Mail: s_todorova@rail-infra.bg
Telefon: +359 2932-3278
Fax: +359 2931-0663
Internet-Adresse: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Глава 27 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020