Dienstleistungen - 559565-2020

20/11/2020    S227

Bulgarien-Sofia: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 227-559565

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 204-496661)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Balgarska narodna banka
Nationale Identifikationsnummer: 000694037
Postanschrift: pl. „Knyaz Aleksandar I“ No. 1
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Tsonka Murdzheva
E-Mail: Murdzheva.Ts@bnbank.org
Telefon: +359 291451807
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bnb.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/11700

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор“ (ЕХД — ОБН) в БНБ

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности:

1.1. Абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни — отчети за банков надзор“ (ЕХД — ОБН) в БНБ.

1.2. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения към ЕХД — ОБН.

Общият обем на дейностите по функционално развитие е в обем на 10000 човекочаса, който обем е ориентировъчен.

1.3. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на системата. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1.1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 204-496661

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Anstatt:
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 23:59
muss es heißen:
Tag: 23/11/2020
Ortszeit: 23:59
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Условия за отваряне на офертите
Anstatt:
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 24/11/2020
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: