Dienstleistungen - 559624-2020

20/11/2020    S227

Polen-Biała Rawska: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 227-559624

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Biała Rawska
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 57
Ort: Biała Rawska
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 96-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
E-Mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Telefon: +48 468159377
Fax: +48 468159444
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bialarawska.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Referenznummer der Bekanntmachung: RG.II.271.21.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

3.1.1. odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku;

3.1.2. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), oraz aktami wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska;

3.1.3. wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów z punktu;

3.1.4. zaopatrywanie mieszkańców (za wyjątkiem mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;

3.1.5. Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne, do których zostaną przekazane odpady.

3.2. Zabudowa wielorodzinna:

3.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie;

3.2.2. selektywnie zbierane odpady komunalne: selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników i worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych opakowań z papieru i tektury, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, zmieszane odpady opakowaniowe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki, ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – nie rzadziej niż raz w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie;

3.2.3. odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia i leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 017-037175

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: RG.II.271.21.2019
Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eneris Surowce S.A.
Postanschrift: ul. Zagnańskiej 232A
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-563
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 348 583.50 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

9.1. Zamawiający pobiera wadium.

9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, Wykonawca może wnieść w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiające dokument wadialny.

9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty:

9.5.1. wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych,

9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

9.5.2. wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę

Określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych,

9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty.

9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do 10.12.2019 do godziny 11.00.

9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).

9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostały opisane w SIWZ z uwagi na ograniczoną ilość znaków.

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 10a ustawy Pzp przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej przetargi@bialarawska.pl

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej z form wymienionych w SIWZ.

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Inf. dot. RODO oraz pozostałe informacje niezbędne w niniejszym postępowaniu zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (www.bialarawska.pl) w zakładce zamówienia publiczne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Biała Rawska

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach.

Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 237 472.39 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eneris Surowce S.A.
Postanschrift: ul. Zagnańska 232A
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-563
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zwiększony zakres zamówienia w odniesieniu do przewidzianych do zebrania odpadów poszczególnych frakcji. Zmiana umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 29.1.2004, tj. z uwagi na konieczność zmiany umowy spowodowaną okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, z zastrzeżeniem, że wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Pomimo dołożonych starań aby rzetelnie oszacować ilość odpadów odbieranych z terenu gminy Biała Rawska, zakłada się że w październiku 2020 r. Wykonawca odbierze całą zakładaną ilość odpadów wskazaną w umowie. Na podstawie sprawozdań z 9 mies. 2020 r. ustalono, że nastąpił znaczny wzrost ilości odpadów segregowanych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Zamawiający widzi konieczność zmiany umowy w powyższym zakresie, która spowodowana jest okolicznościami, których działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 979 058.50 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 348 583.50 PLN