Services - 559802-2019

26/11/2019    S228    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2019/S 228-559802

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brussels Planningsbureau
Nationaal identificatienummer: 0664.820.875_547977
Postadres: Naamsestraat 59
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Sven De Bruycker
E-mail: sdebruycker@perspective.brussels

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://perspective.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359114

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359114
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=B.B.P.-CSC%2FSDB%2F01-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=26896
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stedenbouwkundige en milieuonderzoeken en opmaak van een GRUP en een RPA voor de Defensie-zone

Referentienummer: B.B.P.-CSC/SDB/01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft een ontwerpopdracht in verband met de opmaak van een GRUP en een RPA voor de zone ‘Defensie’ met bijhorend ontwerpend onderzoek en MER. De site ‘Defensie’ is gelegen langs de Leopold III-laan, te Evere en ligt voor een deel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor een deel op dat van het Vlaamse Gewest.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft een ontwerpopdracht in verband met de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en een Richtplan van Aanleg (RPA) voor de zone ‘Defensie’ met bijhorend ontwerpend onderzoek en MER.

De veelzijdige Defensie-site (90 ha) is gelegen in het oosten van Brussel langs de Leopold III-laan, te Brussel Stad, Evere en Zaventem en ligt voor een deel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor een deel op dat van het Vlaamse Gewest. Omdat het NAVO-hoofdkwartier naar de overkant van de Leopold III-laan is verhuisd en Defensie een nieuw, compacter hoofdkwartier op de hoek van het terrein zal bouwen, wordt een enorm deel van de site vrijgemaakt. Een kans om een nieuwe gemengde wijk, een metropolitaan landschapspark en een ecologische corridor met een bos van min. 20 ha te ontwikkelen. Er zijn al diverse voorbereidende studies en onderzoeken uitgevoerd. De 2 gewesten, Brussel en Vlaanderen, wensen nu het planologisch kader voor deze stedelijke ontwikkeling te verankeren.

De opdracht bestaat uit 3 luiken:

— luik 1: startnota, scoping-nota en globale strategische visie,

— luik 2: RPA en GRUP,

— luik 3: Ontwerpmatig advies, doorheen het hele proces.

De 2 gewesten zijn daarom op zoek naar een multidisciplinair en 2-talig team (architect-stedenbouwkundige, landschapsarchitect, deskundige ecologie, mobiliteitsdeskundige, MER-deskundige), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het planologische kader.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Uit de kandidaten die een deelnemingsaanvraag indienen en aan de selectiecriteria voldoen, selecteert de aanbestedende overheid 3 à 5 op basis van de nota’s (document C, D en E) die hieronder zijn beschreven. Enkel de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De aanbestedende overheid let in de analyse van de nota’s in het bijzonder op de volgende bekwaamheden:

— bekwaamheid om via ontwerpend onderzoek een besluitvormingsproces van een stedenbouwkundig project te faciliteren,

— bekwaamheid om door de articulatie van het bebouwd weefsel en het landschap een meerwaarde te creëren voor mens en natuur,

— bekwaamheid om zich efficiënt in te schakelen in een complexe projectstructuur waar gelijktijdig ontwerpend onderzoek, effectenstudie en planopmaak wordt uitgevoerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie lastenboek.

Eventuele minimumeisen:

Zie lastenboek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie lastenboek.

Eventuele minimumeisen:

Zie lastenboek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 29/01/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2019