Lieferungen - 559926-2020

20/11/2020    S227

Polen-Gdynia: Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel

2020/S 227-559926

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Opata Hackiego 14
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-213
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Papis
E-Mail: j.papis@opecgdy.com.pl
Fax: +48 586631666
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.opecgdy.com.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów systemu rur preizolowanych

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP/651/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44160000 Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elementów systemu rur preizolowanych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Ilości określone w tabeli w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem zapisów pkt 17 niniejszej SIWZ.

4. Wymagania techniczne dla materiałów i elementów systemu rur preizolowanych zawarte zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

5. Wymagana przewodność cieplna pianki określona została w załączniku nr 2 do SIWZ.

6. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie przesłaniem pisemnego zamówienia przekazanym na pocztę elektroniczną Wykonawcy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 068 267.10 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163160 Verteilerleitungen und Zubehör
44163230 Rohrverbinder
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: obszar działalności Zamawiającego, tj. Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Kosakowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

7. Terminy realizacji poszczególnych zamówień:

a) do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych o średnicach do DN-200;

b) do 21 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych o średnicach powyżej DN-250 oraz kompensatorów i zaworów.

8. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.15–14.00.

9. Do każdej partii dostawy wyrobu Wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie danej partii wyrobów zgodnie z normami, o których mowa w załączniku nr 2 do SIWZ (np. w formie Deklaracji zgodności).

10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – minimum 60 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

11. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 2 do Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

12. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

13. Wraz z ofertą (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Wykonawca winien złożyć: JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego*, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo*, wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* (*jeżeli dotyczy).

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

15. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt 25.2 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 898 667.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

17.1. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, może nie zapewnić realizacji zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji przetargowej.

17.2. Zamawiający oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia minimalna gwarantowana realizacja wyniesie nie mniej niż 75 % wartości zamówienia, określonego na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zaś co do pozostałych 25 % – w przypadku nie złożenia zamówienia na dostawy, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

17.3. Zamawiający oświadcza, że zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia o jednakowy asortyment, maksymalnie o 30 % w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu zamówienia (w takim przypadku obowiązywać będą ceny określone w zawartej umowie).

17.4. Ilości określone w SIWZ są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

17.5. Realizacja dostaw przewidzianych w zakresie, o którym mowa w pkt 17.3 SIWZ odbywać się będzie zgodnie z pkt 3.2 SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

a) POIS.01.05.00-00-0011/16 b) POIS.01.05.00-00-0035/16 c) POIS.01.05.00-00-0008/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szacunkowa całkowita wartość podana w pkt II.1.5 niniejszego ogłoszenia zawiera 30 % ewentualnego prawa opcji.

2. Szacunkowa wartość podana w pkt II.2.6 niniejszego ogłoszenia nie zawiera wartości wynikającej z prawa opcji.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert.

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) pieniądzu – wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej inf. dot. wadium – pkt 10 SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Zapłata należności Wykonawcy z tytułu sprzedaży i dostarczenia elementów systemu rur preizolowanych, objętych danym zamówieniem, nastąpi po każdorazowym ich dostarczeniu wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT.

2. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru umowy oraz numeru zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

3. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

4. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

5. Więcej informacji w tym zakresie § 3 załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie oraz zdolności technicznej lub zawodowej;

b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt 6.3.b SIWZ;

d) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

f) Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia odpowiadają solidarnie zgodnie z Kodeksem cywilnym za jego realizację.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne dla Stron postanowienia zawarte zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu min. zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające wyniki badania współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzonego zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 lub jej odpowiednikiem potwierdzające wymagania Zamawiającego zawarte w pkt 0.2. załącznika nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 10:05
Ort:

Siedziba Zamawiającego, Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na paterze budynku.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Minimum 3 członków Komisji przetargowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Rok 2021

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:1)który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 2)podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłącz. ust.1 pkt13 lit. d) oraz z wyłączeniem ust.1 pkt14 jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 13 lit. d) – zgodnie z art.133 ust.4 ustawy Pzp),3)podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 3, pkt 8 ustawy Pzp.

3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do siwz;

6)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do siwz;

7)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do siwz;

8)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do siwz), (...)

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp):

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8'

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urządu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020