Services - 560205-2020

20/11/2020    S227

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 227-560205

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Mateusz Bałazy Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
Téléphone: +48 224455339
Fax: +48 224455315
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Filtrowej, ul. Raszyńskiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Numéro de référence: 01548/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2019
II.1.2)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Filtrowej, ul. Raszyńskiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 63 700.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71320000 Services de conception technique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Filtrowej, ul. Raszyńskiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 168-411943
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Filtrowej, ul. Raszyńskiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/01/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GSG Industria Spółka z o.o.
Adresse postale: Granitowa 47
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-750
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 106 715.07 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 63 700.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. IDW.

4. Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy (zwanego łącznie także „pracami”):

a) oddzielnie dla każdego zadania: przekazanie zamawiającemu Materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej jako „Materiały do decyzji LICP”) – w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy;

b) oddzielnie dla każdego zadania: przekazanie Zamawiającemu 2 egz. kolorowej kserokopii protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi potwierdzającego uzgodnienie i wniesienie trasy na zasadniczą mapę miasta (w tym 1 egzemplarz z naniesionymi granicami i numerami działek i obrębów ewidencyjnych) [dalej jako: „Protokół z narady koordynacyjnej”] oraz materiałów niezbędnych do uzyskania prawa do dysponowania terenem, w tym przekrój poprzeczny przez pas drogowy przedstawiający lokalizację projektowanej oraz istniejącej sieci uzbrojenia terenu [dalej jako: „Materiały do terenu”], a w razie konieczności (tj. w przypadku zaprojektowania przewodów w istniejącej lub planowanej jezdni) Materiałów niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania odstępstwa od przepisów § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ([dalej jako: „Materiały do odstępstwa”] – w terminie 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego dla Wykonawcy ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

c) oddzielnie dla każdego zadania: przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej [dalej jako: „Dokumentacja projektowa” lub „Dokumentacja”] – w terminie 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla projektowanej inwestycji oraz zgody na odstępstwo (w przypadku konieczności jej uzyskania) lub pisemnej informacji uzyskanej od Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia prac projektowych;

d) oddzielnie dla każdego zadania: pełnienie nadzoru autorskiego – w okresie trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robot.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

Środkami ochrony prawnej, są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2020