Services - 560218-2020

20/11/2020    S227

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej

2020/S 227-560218

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 189-457330)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Danilenko
E-mail: artur.danilenko@gkpge.pl
Tel.: +48 126209368
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonanie kontroli metrologicznej rozliczeniowej aparatury pomiarowej w PGE Energia Ciepła, Oddział Wybrzeże”

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCS/01107/2020
II.1.2)Główny kod CPV
50411000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli metrologicznej ponownej, rozliczeniowych urządzeń pomiarowych w instalacjach rozliczeniowych pary i wody oraz zużycia masy mazutu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U.2020.140). Zadanie dotyczy urządzeń pomiarowych zainstalowanych w EC Gdańsk i EC Gdynia służących do rozliczeń handlowych z GPEC Gdańsk i OPEC Gdynia oraz rozliczeń akcyzowych zużycia masy mazutu i oleju lekkiego. Brak realizacji zadania spowoduje niezgodności prawne oraz zagrożenie nieprawidłowej kontroli i rozliczania produkcji energii cieplnej oraz rozliczania akcyzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 189-457330

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 13:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: