Services - 560227-2020

20/11/2020    S227

Pologne-Szczecin: Services de lecture de compteurs

2020/S 227-560227

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 208-508935)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Adresse postale: ul. Tama Pomorzańska 26
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-952
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Brzuszkiewicz
Courriel: iwona.brzuszkiewicz@psgaz.pl
Téléphone: +48 914247295
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie” (zamówienie sektor...

Numéro de référence: 2020/WH00/WP-002676
II.1.2)Code CPV principal
65500000 Services de lecture de compteurs
II.1.3)Type de marché
Services

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 208-508935

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi 26.11.2020 o godz. 11.00 na Platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zakładka – Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego i upublicznienie złożonych ofert.

Lire:

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi 3.12.2020 o godz. 11.00 na platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zakładka – Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego i upublicznienie złożonych ofert.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 26/11/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 03/12/2020
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 26/11/2020
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 03/12/2020
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: