Services - 560259-2020

20/11/2020    S227

Polska-Żuromin: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2020/S 227-560259

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Żuromiński
Adres pocztowy: pl. Józefa Piłsudskiego 4
Miejscowość: Żuromin
Kod pocztowy: 09-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Oleksiak
E-mail: m.oleksiak@zuromin-powiat.pl
Tel.: +48 236533257
Faks: +48 236533257
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zuromin-powiat.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbior. na obszarze powiatu żurom...

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu żuromińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 1944).

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/12/2021
Okres w miesiącach: 18

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2020