Fournitures - 561776-2021

03/11/2021    S213

Pologne-Varsovie: Encre pour imprimantes laser/télécopieurs

2021/S 213-561776

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 171-444516)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adresse postale: ul. Rakowiecka 26/30
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-528
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@nfz.gov.pl
Téléphone: +48 225726254
Fax: +48 225726305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ"

Numéro de référence: BAG-SZP.261.1.27.2021
II.1.2)Code CPV principal
30125110 Encre pour imprimantes laser/télécopieurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ”.

2.Szczegółowy wykaz ilości materiałów eksploatacyjnych oraz wymogi techniczne i użytkowe jakie powinny spełniać materiały eksploatacyjne określa załącznik nr 1 do SWZ.

3.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 171-444516

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe
Au lieu de:

1)Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminie od daty zawarcia umowy do 30.09.2022 r.

2)Wymagany termin realizacji dostaw zamawianych materiałów eksploatacyjnych określa się na nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Lire:

1)Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminie od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

2)Wymagany termin realizacji dostaw zamawianych materiałów eksploatacyjnych określa się na nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku zaoferowania w ramach równoważności próbek materiałów eksploatacyjnych, zostaną zwrócone Wykonawcom na ich wniosek, na podany adres lub na adres w ofercie po ogłoszeniu wyniku postępowania.

Numéro de section: VI.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe
Au lieu de:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 zł.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3.Do oferty należy dołączyć: 1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 Specyfikacji; 2)oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji (w przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie); 3)zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o których mowa w Rozdziale V ust. 5 Specyfikacji (jeżeli dotyczy); 4)dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 5)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby; 6)dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy); 7) w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca wraz z ofertą załącza raport z badań wydajności tych materiałów, przeprowadzonych zgodnie z normami:

ISO/IEC 19752:2004 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych;

ISO/IEC 19798:2007 dla kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych;

ISO/IEC 24711:2007 dla kolorowych kartridży atramentowych;

ISO/IEC 24712:2007 dla kartridży atramentowych;

potwierdzający spełnienie wymogu wydajności, wykonany przez niezależny podmiot powołany do kontroli jakości i uprawniony przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny podmiot zagraniczny.

8)Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty: 4 szt. próbek materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ, tj. po jednym egzemplarzu:

– tonera HP Q6470A do urządzenia HP CLJ 3505;

- tonera HP CE250X do urządzenia HP CLJ 3525;

- toner HP CE251A do urządzenia HP CLJ 3525;

- tonera Brother 3380 do urządzenia Brother MFC-8520DN;

-Jeśli oferta obejmuje model równoważny zgodny z kryteriami równoważności wskazanymi w OPZ Wykonawca ma obowiązek przesłania próbki oferowanego materiału równoważnego.

Jeżeli Zamawiający uzna, że zaproponowane materiały eksploatacyjne są niezgodne z wymogami SWZ w przypadku gdy chociaż jedna z testowanych próbek nie spełni kryteriów opisanych w OPZ, skutkiem powyższego będzie odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Lire:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 zł.

2.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o którymmowa w Rozdziale VII ust. 1 Specyfikacji;2) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji (w przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie);3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o których mowa w Rozdziale V ust. 5 Specyfikacji (jeżeli dotyczy); 4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww.dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby; 6) dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy); 7) w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, w celu oceny równoważności Wykonawca wraz z ofertą załącza:

A. raport z badań wydajności tych materiałów, przeprowadzonych zgodnie z normami:

ISO/IEC 19752:2004 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych;

ISO/IEC 19798:2007 dla kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych;

ISO/IEC 24711:2007 dla kolorowych kartridży atramentowych;

ISO/IEC 24712:2007 dla kartridży atramentowych;

potwierdzający spełnienie wymogu wydajności, wykonany przez niezależny podmiot powołany do kontroli jakości i uprawniony przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny podmiot zagraniczny.

B. dołącza do oferty: 6 szt. próbek materiałów eksploatacyjnych równoważnych wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ, tj. po jednym egzemplarzu równoważnego materiału eksploatacyjnego do:

– tonera HP Q6470A do urządzenia HP CLJ 3505;

- tonera HP CE250X do urządzenia HP CLJ 3525;

- toner HP CE251A do urządzenia HP CLJ 3525;

- tonera Brother 3380 do urządzenia Brother MFC-8520DN;

- tonera Xerox 106R03585 do urządzenia Xerox Veralink B405;

- tonera Xerox 006R01517 do urządzenia Xerox Work Centre 7835i.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jako próbki tylko te materiały eksploatacyjne, które zostały wymienione powyżej, a które Wykonawca w Załączniku nr 4 do SWZ zaoferuje jako materiały równoważne.

Jeżeli Zamawiający uzna, że zaproponowane równoważne materiały eksploatacyjne są niezgodne z wymogami SWZ w przypadku gdy chociaż jedna z testowanych próbek nie spełni kryteriów opisanych w OPZ, skutkiem powyższego będzie odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 06/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 19/11/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 03/01/2022
Lire:
Date: 16/02/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 06/10/2021
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 19/11/2021
Heure locale: 10:30
VII.2)Autres informations complémentaires: