Marché de travaux - 562090-2018

20/12/2018    S245    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée 

Finlande-Oulu: Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz

2018/S 245-562090

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Oulun Energia Oy, OEBIO-projekti
0989376-5
PL 116
Oulu
90101
Finlande
Courriel: OEBIO@oulunenergia.fi
Code NUTS: FI1D9

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.oulunenergia.fi

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Oulun Energia Oy, Laanilan biovoimalaitoksen kuoriurakka, urakkasopimus

II.1.2)Code CPV principal
45250000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Oulun Energia on käynnistänyt uuden sähköä, kaukolämpöä ja teollisuuden prosessihöyryä tuottavan voimalaitoksen rakentamisen. Investointi käsittää polttoteholtaan noin 215 MW:n biovoimalaitoksen, joka sijoittuu Laanilan teollisuuspuiston alueelle.

Tämän hankinnan kohteena on voimalaitoksen kuoriurakan hankinta. Urakka toteutetaan yksikköhintaurakkana. Urakkaan kuuluu suunnitelmien mukaiset hankinnat ja asennustyöt. Hankintaa ei jaeta osiin, koska se ei ole taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaista.

Alustava rakentamisen aloitusaika on tammikuu 2019. Kuoriurakan töiden tulee olla kokonaisuudessaan valmiina 1.3.2020. Voimalaitoksen vastaanotto on marraskuussa 2020.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1D9
II.2.4)Description des prestations:

Tässä hankinnassa on kyse ko. kohteen kuoriurakasta, sisältäen mm. detaljisuunnittelun, vesikattorakenteita, kuorirakenteita ulko- ja väliseiniin edellisiin liittyvät sivuvelvollisuudet, aputyöt ja työnjohdon yksikköhintaurakkana.

Hankinnan sisältö on tarkemmin esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa sekä hankintailmoituksen liitteenä olevassa osallistumishakemusohjeessa.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 186-421073
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Oulun Energia Oy, Laanilan biovoimalaitoksen kuoriurakka, urakkasopimus

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2018
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlande
Téléphone: +358 295643300
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/12/2018