Bauleistung - 563250-2020

24/11/2020    S229

Polen-Poznań: Bau von Theatern

2020/S 229-563250

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Postanschrift: ul. Fredry 9
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Szymanowski
E-Mail: a.szymanowski@opera.poznan.pl
Telefon: +48 616590200
Fax: +48 616393989
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.opera.poznan.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: 332/01/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212322 Bau von Theatern
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu:

1) projekt wykonawczy (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) projekt budowlany (tom I – Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny; tom II – Projekt ochrony pożarowej, Projekt instalacji elektrycznej, Projekt instalacji sanitarnych) wraz z załącznikami przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowana przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) przedmiar robót (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

5) decyzja nr 601/2018 z 28.3.2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (data ostateczna 12.4.2018);

6) pozwolenie nr 29/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z 12.1.2018;

7) postanowienie nr 285-2/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 29.11.2017;

8) postanowienie nr 285-3/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 29.11.2017.

Roboty budowlane w ramach prawa opcji część B – system elektronicznej muszli koncertowej:

1) projekt wykonawczy (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) przedmiar robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) pozwolenie nr 570/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z 13.6.2018.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. Prawo opcji polega na tym, że w przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadł środki finansowe w wysokości zapewniającej możliwość finansowania robót w ramach prawa opcji (część B), po cenie określonej przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający skorzysta z prawa opcji.

Roboty budowlane w ramach prawa opcji część B – system elektronicznej muszli koncertowej:

1) projekt wykonawczy (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) przedmiar robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) pozwolenie Nr 570/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z 13.6.2018.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 042-098242
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 40 000 000,00 PLN.

Cena oferty najkorzystniejszej: 53 392 404,00 PLN, w tym: wartość zamówienia podstawowego: 48 805 020,71 PLN; wartość opcji: 4 587 383,29 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, jak dla postępowań o wartości równej lub wyższej od kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć, wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/11/2020