Services - 564829-2022

14/10/2022    S199

Pologne-Łódź: Services de sécurité

2022/S 199-564829

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adresse postale: Pomorska 251
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 92-213
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Dominczyk
Courriel: zam.publ@csk.umed.pl
Téléphone: +48 426757552
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.csk.umed.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SP ZOZ
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Numéro de référence: ZP/93/2022
II.1.2)Code CPV principal
79710000 Services de sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995).

Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony – zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995) lub dokument równoważny;

1.2. obsługa szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (budynek A-1, budynek A2, budynek A2-2, budynek C8 wraz z łącznikiem).

1.3.Szczegółowy opis i zakres działania określa Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995).

1.2. obsługa szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (budynek A-1, budynek A2, budynek A2-2, budynek C8 wraz z łącznikiem).

1.3.Szczegółowy opis i zakres działania określa Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organizacja nadzoru / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Grupa interwencyjna / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 05/01/2023
Fin: 05/01/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1.Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 50% wielkości świadczeń przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zakupu dodatkowych świadczeń wynikających z niemożności przewidzenia ilości i wartości koniecznych do realizacji usług w związku z reorganizacją i rozbudową Szpitala,

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

2.W przypadku uruchomienia prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego opcja będzie obliczone na podstawie cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie .

3.Uruchomienie części objętej prawem opcji wymaga złożenia przez Zamawiajacego pisemniego oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.

4.Prawo opcji nie jest żródłem zobowiązań Zamawiajacego w momencie udzielania zamówienia podstawowego.

5.rawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w czasie trwania umowy o zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji, poprzez zwiększenie przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

6.W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.

7.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie i oczekiwanie skorzytania z prawa opcji.

8.Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 80% wartości brutto umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 22 380,00 PLN dla zamówienia

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020. 838 tekst jednolity) lub dokument równoważny.

Zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

ważnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020. 838 tekst jednolity) lub dokument równoważny.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności tj. ochrony osób i mienia, na łączną kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. polisę lub inny dokument ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzający, że Wykonawcaubiegajacy się o udzielenie zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tj. ochrony osób i mienia na łączną kwotę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł

2.jeżeli okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia jest krótszy niż czas obowiązywania ewentualnej umowy Wykonawca załączy do przedłożonej polisy oświadczenie, iż przedłuży ich ważność co najmniej do końca trwania zawartej umowy na kwotę nie niższą niż wymaga Zamawiający;

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje minimum sześcioma osobami posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usługi całodobowej ochrony fizycznej w placówkach ochrony zdrowia o powierzchni min 40 000m2

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. wykaz minimum sześciu osób posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi polegające na świadczeniu usługi całodobowej ochrony fizycznej w placówkach ochrony zdrowia o powierzchni min 40 000m2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są dwie referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zmawiający na podstawie z art. 138 ust. 4 Ustawy, skraca termin składania ofert do 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdyż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 10/11/2022
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 08/02/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10/11/2022
Heure locale: 10:00
Lieu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego pok. 246 Szpitala (parter, budynek A-3), POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie miniPortalu i ePuap udostępnionych na ich stronach.

3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

4.Korzystanie z portalu i ePuap jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej to przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.

5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlategoUżytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam.publ@csk.umed.pl .

Łączny rozmiar załączników przesyłanych na pocztę e-mail nie może przekroczyć 25MB.

8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

9. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (nie dotyczy składania ofert i wniosków) - szczegóły w pkt. X SWZ.

10. Identyfikator postępowania i link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SWZ.

11.Podstawy wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - szczegóły w pkt. VII SWZ

12.Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych - szczegóły w dokumentach zamówienia w pkt VI SWZ.

13. Wykaz podmiotowych środków dowodowych - szczegóły w dokumentach zamówienia w pkt.. IX B. SWZ.

14. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - szczegóły w pkt. XXXV SWZ.

15.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 328, email: inspektor.odo@csk.umed.pl ; tel. 42 675 76 22.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w pkt.XXI SWZ

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/10/2022