Bauleistung - 566870-2018

22/12/2018    S247

Rumänien-Brașov: Straßenarbeiten

2018/S 247-566870

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Brașov
Nationale Identifikationsnummer: Romania
Postanschrift: Bulevardul Eroilor nr. 5
Ort: Brașov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Didona Bortes
E-Mail: andreea.radulea@judbrasov.ro, investitii@judbrasov.ro
Telefon: +40 754073237
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.judbrasov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizare DJ 102G Victoria — Viștișoara, km 0+000 — 9+900

Referenznummer der Bekanntmachung: 4384150_2018_PAAPD1026574
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul cuprinde executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean DJ 102G Victoria – Vistisoara intre km 0+000 si km 9+900, construirea a 2 poduri si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Clasa tehnica a drumului, cf. Ordinului MT nr. 1295 din 30.08.2017 este IV – intensitatea traficului: redusa. Parametrii tehnici ai drumului:- Categoria de importanță: ”C”- normală- Categoria drumului: județean- Clasa tehnică: IV (zonă deal-munte).

Valoarea estimata: 27.542.270 RON, exclusiv TVA. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SEAP, cu 20 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate in termenul prev... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 27 542 270.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
45221111 Bau von Straßenbrücken
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

DJ 102G judetul Brasov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul cuprinde executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean DJ 102G Victoria – Vistisoara intre km 0+000 si km 9+900, construirea a 2 poduri si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Valoarea estimata totala este de 27.542.270 RON formata din:

Tronson 1 – 2.214.130 lei

Cap. 1.2 – Valoarea estimata a Amenajarii terenului: 70.000 RON fara TVA;

Cap. 4.1 - Valoarea estimata a Construcţiilor şi instalaţiilor: 2.102.090 RON fara TVA;

Cap. 5.1 - Valoarea estimata a Organizarii de şantier: 42.040 RON fara TVA (5.1.1. Lucrari de constructii: 31.530 RON; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 10.510)

Tronson 2 – 25.328.140 lei

Cap. 1.2 – Valoarea estimata a Amenajarii terenului: 450.000 RON fara TVA;

Cap. 4.1 - Valoarea estimata a Construcţiilor şi instalaţiilor: 24.390.330 RON fara TVA;

Cap. 5.1 - Valoarea estimata a Organizarii de şantier: 487.810 RON fara TVA (5.1.1. Lucrari de constructii: 365.850 RON; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 121.950)

Detalierea valorii contractului pe tronsoane este necesara doar pentru gestionarea financiara a acestuia avand in vedere cele doua surse de finantare: Bugetul Judetului Brasov si Programul PNDL1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica P2 / Gewichtung: 12
Preis - Gewichtung: 88
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Toti participantii la procedura (indiferent de calitatea acestora- lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) vor depune odata cu DUAE, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acordul de asociere, acordul de subcontractare, angajamentul tertului sustinator +anexa (daca este cazul).

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa caz, alte documente edificatoare.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:

Presedinte: Adrian-Ioan Veştea, Vicepresedinte Gabor Alexandru Adrian, Administrator Public Gligoras Daniel, Vicepreşedinte Toaso Imelda, Director Ex DDJSP Pascu Mihai, Director Ex Ec. Agafitei Gabriela, Dir Ex Juridic Crăciun Claudia, Secretar Dumbraveanu Maria; Dir Ex DAC Rădulea Andreea; Dir. Ex. Dir. Management Proiecte Nicolae Săcuiu; Sef Serviciu A.P. Boboc Daniela, Sef Serviciu LIIDJ Bran Carmen, Sef Serviciu Juridic Contencios Mone Mariana

Consilieri judeteni: Nicoara Lucian Florin, Donţu Mihai Aurel, Drăguţu Ionuţ, Crăciun Dragoş Romulus, Dragoman Aurora, Dumitrescu Flavius, Anghel Robert-Ciprian, Enache Paul, Veştea Mihail, Abagiu Sorin-Florică, Mareș Ioan, Kadas-Iluna Andrei-Marius, Fernolend Carolina, Iatan Adrian, Suciu Iosif, Spinean Ionel, Ungurean... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) nu trebuie sa fie mai mica de 27.000.000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru îndeplinirea cerinţei privind cifra de afaceri se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice impuse prin documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) inregistrate la organele competente, sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta în sustinerea cifrei de afaceri medii globale, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Experienta similara Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze urmatoarele: - a executat si dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, în valoare de cel puţin 23.500.000 RON; şi – a realizat în ultimii 5 ani un pod/viaduct/pasaj rutier sau de transport feroviar de cel puţin 15 m lungime în cadrul unuia dintre aceste contracte. Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/ modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa IV de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa IV de complexitate conform Ordinului MT nr. 1295 din 30.08.2017 se încadrează drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie. Se accepta si lucrari similare superioare din punct de vedere al complexitatii acestora. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). Se vor lua in considerare numai lucrarile duse la bun sfarsit. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani si se prezinta un document care confirma ducerea la bun sfarsit a respectivelor lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.

TERTUL SUSTINATOR Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul) În cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau prof. se demonstreaza de catre op. ec. prin invocarea sustinerii de catre o alta pers., indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/ candidat si pers. respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prev art 164,165,167 din Legea 98/2016. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va faceparte integranta a contractului de achizitie publica.

ASOCIERE Informatii privind asociatii (daca este cazul) În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a doi sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse prin documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, nr. si data, Beneficiarul, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit, data şi numărul documentului de recepţie. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – copii contracte/procese-verbale de receptie/certificate constatatoare/alte documente din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4).In vederea indeplinirii cerintei privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va complete DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica". In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului (Formular 5). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/ acordurile de subcontractare (Formular 6), declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 completata în conformitate cu Formularul 10, semnata de reprezentantul legal. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/ grupului de op. economici Formular 5. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere Formular 4, declarația pe propria răspundere (conform art. 60 din Legea 98/2016, respectiv Formular 10, pentru Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terț susținător). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului -capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) pentru fiecare asociat.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/02/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/02/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP la sectiunea de clarificari, in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc dupa recalcularea punctajelor, tinand cont de ponderile alocate fiecarui factor de evaluare.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.104,alin 3 coroborat cu art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa „https://ec.europa.eu/tools/espd” sau „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Județean Brașov, Compartimentul Juridic Contencios
Postanschrift: Bulevardul Eroilor nr. 5
Ort: Brașov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
E-Mail: office@judbrasov.ro
Telefon: +40 268410777
Fax: +40 268472305
Internet-Adresse: http://www.judbrasov.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/12/2018