Bauleistung - 570156-2022

Submission deadline has been amended by:  634025-2022
17/10/2022    S200

Rumänien-Timișoara: Installation von elektrischen Leitungen

2022/S 200-570156

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AQUATIM S.A. Timisoara
Nationale Identifikationsnummer: RO 3041480
Postanschrift: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ion Benghia
E-Mail: ion.benghia@aquatim.ro
Telefon: +40 256201370/2041
Fax: +40 256294753
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aquatim.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100158259
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL 02: Proiectare si execuție Sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare

Referenznummer der Bekanntmachung: DA 3041480/2022/01R FE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul presupune proiectarea unor noi tablouri de instalatii electrice si de automatizare pentru a putea integra toate obiectivele ( statii de tratare, epurare, foraje, statii de pompare, gospodarii de apa etc ) care nu sunt automatizate pentru a putea fi integrate in dispecerat. Se vor instala tablouri si echipamente de calcul in locații existente, proiectarea unui sistem SCADA centralizat și transmiterea informațiilor culese din sistemul de apă și canal aflat in exploatare catre cele 2 dispecerate.

De asemenea, contractul presupune proiectarea și realizarea unui sistem SCADA format din 2 dispecerate regionale, unul pentru apa tratată si celălalt pentru apă uzata și un centru de achiziție, prelucrare si memorare a tuturor parametrilor tehnologici din sistem.

Un alt punct important al investitiei presupune proiectarea si executia lucrarilor electrice si de automatizare pentru statiile de tratare Bega si Urseni. In aceste statii se vor inlocui tablourile electrice care sunt vechi si nu mai prezinta siguranta in exploatare, se vor automatiza procesele tehnologice de tratare a apei si se vor pregati statiile pentru integrarea in Dispecerat.

Alte lucrari ce se vor executa in cadrul acestui contract sunt cele de constructii si instalatii pentru amenajarea dispeceratelor, lucrari de instalatii electrice si supraveghere video la statiile de tratare si de epurare din judet, parametrizare si adaptare echipamente pentru a putea fi integrate.

Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către parți.

Contractul se compune din Durata de execuție care este de 36 de luni de la data de începere (9 luni proiectare si 27 luni execuție lucrări), la care se adaugă perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea Contractanta va raspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, respectiv 21 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 39 109 515.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31214500 Schalttafeln
42961000 Steuerungs- und Kontrollsystem
42961200 Scada oder gleichwertiges Radiotelemetriesystem
45311000 Installation von Elektroanlagen
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, judetul Timiș

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectarea și execuția unui Sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare Deta, conform caietului de sarcini.

Lucrările prevăzute constau din modernizarea si pregatirea pentru integrare a obiectivelor care sunt in operarea Beficiarului , proiectarea si inlocuirea tablourilor de automatizare care nu se pot prelua direct, precum si realizarea a două Dispecerate SCADA regionale, un centru de colectare a datelor culese din sistem supravegheat și un număr de obiective de supravegheat împarțite în trei categorii și anume: obiective realizate pe Programul Operațional Sectorial(POS), obiective care se vor realiza prin Programul Operational Infrastructura Mare(POIM) si obiective existente care au fost preluate, din diferite localitățidin județ, prin delegarea de catre UAT-uri a activității de apă si canal.

Un alt punct important al investitiei presupune proiectarea si executia lucrarilor electrice si de automatizare pentru statiile de tratare Bega si Urseni. In aceste statii se vor inlocui tablourile electrice care sunt vechi si nu mai prezinta siguranta in exploatare, se vor automatiza procesele tehnologice de tratare a apei si se vor pregati statiile pentru integrarea in Dispecerat.

Dispeceratul regional apă tratată(DA) va coordona toata activitatea regionalala de captare si tratare a apei si distribuție a apei in localitătile arondate. Acest dispecerat va supraveghea stații de tratare apă(STA), gospodării de apă(GA), foraje(F) și camine de monitorizare(CM).

Disperatul regional de apă uzată(DC) va coordona activitatea de colectare, transport la stațiile de epurare si deversarea apei epurate in emisar. Acest dispecerat va supraveghea doua tipuri de obiective și anume stațiile de epurare (SEAU) si stațiile de pompare apa uzata(SPAU).

Data center(DC) va achiziționa la anumite intervale de timp a tuturor datelor din sistemele de apă și canal, le va prelucra, stoca pentru utilizare ulterioară și trimite la dispeceratul aferent.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factor de evaluare 3 Durata perioadei de garanție suplimentara / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Factor de evaluare 2 Punctaj tehnic (Pt1): Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Pretul ofertei / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1:

Ofertantul unic, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Informatiile din doc. justif. mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste doc. justif. sunt:

a. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv;

b. certificate de atestare fiscală (buget local și buget de stat) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, pentru sediul social, valabile la momentul prezentării. Pentru sediile secundare/punctele de lucru rezultate din certificatul constatator emis de ONRC se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat, datorate;

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

d. alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative / judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documentele vor fi prezentate (la momentul solicitarii de catre EC) scanate dupa original, sau dupa copii legalizate sau copii „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Note: a se vedea documentul "Precizari suplimentare aferente sectiunii III din fisa de date".

Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese

Ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se afle în niciuna din situațiile prevăzute la art. 73 din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul EC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului EC, parte a dosarului achizitiei sectoriale si sunt urmatoarele:

Dr. ing. Vlaicu Ilie – Dir. General; ec. Călțun Marioara – Dir. Economic; ing. Stînean Gheorghe – Dir. Tehnic; ing. Laichici Valentin-Florin – Dir. Comercial; ing. Mihai Grozavescu – Șef UIP; ec. Benghia Ion – Șef Ser. AP; cj. Ivănescu Alina Cristina – Consilier Juridic.

In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Modalitatea de indeplinire:

Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți), cu informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/terții susținători/subcontractanții participanți la procedură vor prezenta obligatoriu, ODATA CU DUAE, prin intermediul SICAP, Declarația de neîncadrare în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 – F 3.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru ofertant/membri ai asocierii/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Note: a se vedea documentul " Precizari suplimentare aferente sectiunii III din fisa de date "

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantii unici, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, după caz.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, dupa cum urmeaza:

1. Persoane juridice romane:

Documente de confirmare: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial (pentru ofertant unic, ofertant asociat, terți susținători, subcontractanți), din care să rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 din care sa rezulte ca ofertantul are in domeniul de activitate activitatile care fac obiectul prezentului contract.

2. Persoane juridice straine:

Documente de confirmare:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul / domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do )

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Note:

1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitării Entitatii Contractante.

2. Documentele justificative vor fi prezentate (la momentul solicitarii de catre Entitatea Contractanta) astfel:

- Documentele emise in format electronic se vor incarca in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa

- Documentele emise pe suport hartie se vor scana dupa original, sau dupa copii legalizate sau copii „conform cu originalul” si se vor incarca in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa.

- Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia Cifrei de afaceri anuale globale (la nivelul Ofertantului), din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) trebuie fie de minim 20.000.000 lei.In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat / tert sustinator) va prezenta DUAE.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători, după caz. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator – Formularul 4 (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea 99/2016 prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20 (centralizare informații privind cifra de afaceri și documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: • bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii, 2019, 2020, 2021 inregistrate la organele competente • sau raport al cenzorilor sau raport de Audit financiar daca este cazul; • sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Note: 1. In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un terț, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii și/sau terț la solicitarea Entității Contractante. 2. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro ) pentru fiecare an in parte. 3. Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic respectiv.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 7 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a realizat și finalizat sisteme similare sau superioare din punctul de vedere al complexității, in valoare cumulată de minimum 15.000.000 lei fără TVA (incluzând prețul proiectării, echipamentelor și valoarea lucrărilor/serviciilor auxiliare aferente instalării echipamentelor, punerii în funcțiune și testării acestora), la nivelul a maximum 5 contracte, din care cel puțin un contract să fie de tip proiectare și execuție. Note: Prin sintagma ,,sisteme similare sau superioare din punctul de vedere al complexității” se înțelege: - sisteme electrice cu aplicabilitate în gestionarea infrastructurii/rețelelor de utilități și - instalații de automatizare și SCADA cu aplicabilitate în gestionarea infrastructurii/rețelelor de utilități Prin sintagma ”finalizat” se întelege: •Sisteme receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie; sau •Sisteme receptionate însotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; sau •Sisteme receptionate însotite de proces verbal de receptie pentru furnizarea echipamentelor și punerea lor în funcțiune; sau •Sisteme receptionate insotite de proces verbal de receptie finala; toate intocmite in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului. Pentru contractele de tip Furnizare se vor accepta doar acele contracte care includ atat componenta de furnizare cat si componenta de montaj si integrare a respectivelor echipamente intr-un sistem de automatizari si SCADA functional. Perioada ultimilor 7 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, perioada celor 7 ani se prelungeste cu numarul de zile corespunzatoare numarului de zile de prelungire a termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare. Se va indica partea executată de operatorul economic in cazul in care acesta a participat intr-o asociere sau in calitate de subcontractant. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini de oricare membru al grupului, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de operatorul/operatorii care indeplineste/indeplinește aceasta cerinta.

Proportia de subcontractare Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie sectoriala, conform art. 187 din Legea 99/2016 ofertantul unic/ ofertantul asociat are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti si proportia de subcontractare. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii pentru activitatea principala a contractului, respectiv lucrari de instalatii electrice, automatizari si SCADA .

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Implementarea unui sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management de mediu pentru activitatea principala a contractului, respectiv lucrari de instalatii electrice, automatizari si SCADA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, după caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE Acordul de asociere – Formular 7 si Împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei – Formular 8. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului, Angajament ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici – Formular 5. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, vor fi prezentate la solicitarea Entității Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20A (centralizare informații privind experiența similară și documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sunt: •documente/ certificate/ recomandari emise de Beneficiarul final al contractului; si/sau •Procese verbale de receptie pe obiect si/sau •Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor și punerea în funcțiune/furnizarea echipamentelor și punerea în funcțiune și/sau •Procese verbale de receptie finala si/sau •Documente constatatoare emise de entitatile contractante; si/sau •Certificari de buna executie, emise si/sau contrasemnate de beneficiari care sa ateste executarea contractului în conformitate cu normele legale și tehnice în domeniu si ca acesta a fost dus la bun sfârsit si din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Din documentele justificative prezentate trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: •numărul și data contractului invocat drept experiența similară; •denumirea contractului invocat drept experienta similara; •partile contractante, inclusiv beneficiarul contractului și datele lor de contact; •obiectul contractului: tipul contractului executat de catre operatorul economic (proiectare si executie, executie, proiectare, servicii, furnizare cu montaj si incorporare intr-un sistem de automatizare si SCADA functional) •valoarea fara TVA a contractului dus la bun sfârșit de catre operatorul economic; •perioada derularii contractului, inclusiv data semnării și data de finalizare a acestuia; •numarul si data documentului de recepție; •perioada executării lucrărilor, inclusiv data de finalizare a execuției lucrărilor Note: 1. In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un terț, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii și/sau terț la solicitarea Entității Contractante, după caz. 2. Formularul 20A va fi completat pentru fiecare contract prezentat pentru demonstrarea cerințelor de experiență similară, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, și va fi însoțit de toate documentele justificative solicitate mai sus.

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de catre ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant – dupa caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE si Acordul de subcontractare – Formularul 6, dupa caz. Acordurile de subcontractare vor fi încheiate în conditii similare cu cele prevazute in contractul principal si vor include cel putin urmatoarele informatii: denumirea si datele de identificare ale subcontractantului, specializarea acesuia, lucrarile care urmeaza a fi realizate de catre subcontractant si valoarea lucrarilor ce vor fi realizate de catre subcontractant (lei, fara TVA). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Note: 1. Documentele in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. 2. In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. 3. Contractele incheiate intre ofertantul unic/ofertantul asociat si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016. 4. Având în vedere faptul că acordul de subcontractare reprezintă o promisiune de contractare, ofertantul căruia i se va atribui contractul de achiziție sectorială are obligația ca la semnarea acestuia să prezinte contractul ferm încheiat cu subcontractantul, în cadrul căruia, alături de activitățile subcontractate și procentul de subcontractare să fie precizată și valoarea aferentă prestației subcontractantului, urmând ca acest document să devină anexă la contractul de achiziție sectorială.

Initial, se va completa DUAE Partea IV "Criterii de selectie" Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”de catre ofertant unic / ofertant asociat – dupa caz. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: • certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatea principala a contractului, respectiv lucrari de instalatii electrice, automatizari si SCADA; sau • alte alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001), pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016 actualizata. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

Initial, se va completa DUAE Partea IV "Criterii de selectie" Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de catre ofertant unic / ofertant asociat – dupa caz. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: • certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitatea principala a contractului, respectiv lucrari de instalatii electrice, automatizari si SCADA, sau • Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ofertantul va constitui o garanție pentru participare, în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (2) și alin. (4) lit.: a), b) și c) din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 390.000,00 lei.

În cazul în care se optează prin constituire prin virament bancar, contul Entității Contractante este următorul: RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timișoara.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 9 luni de la data limita de depunere a ofertelor.

Informatii suplimentare se gasesc in documentul " Precizari suplimentare aferente sectiunii III din fisa de date ".

Cuantumul garanției de bună execuție (GBE) este de 10% din valoarea fără T.V.A. a contractului și se poate constitui conform Clauzei 15 din Condițiile contractuale, Cap.1 – Condiții contractuale din Documentația de atribuire (DA).

Informatii suplimentare se gasesc in documentul " Precizari suplimentare aferente sectiunii III din fisa de date

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/11/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/11/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

• Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). Dacă două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, respectiv pret, costuri de operare si perioada de garantie suplimentara ofertata. În situaţia în care egalitatea se menţine, EC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica

Contractul ramane valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre parti. Durata contractului este de 24 luni care include şi activităţile de proiectare, iar perioada de garantie: minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

• Odată cu semnarea contractului de lucrări, se va semna convenția privind asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (F19 si F19A).

• Odată cu semnarea contractului, se va semna FORMULARUL DE COMPROMIS (Acord de arbitraj)-F18A care va deveni anexa la contract.

• Acordul de asociere, contractele cu subcontractantii si/sau angajamentele de sustinere (impreuna cu documentele anexate de la terț), dupa caz, vor fi prezentate ODATA CU DUAE si vor deveni anexe la contract

• Scrisoare de garanţie pentru returnarea avansului va deveni anexa la contract si formatul acestuia va fi respectat in cazul in care ofertantul câștigător va solicita plata în avans

• Potentialii Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre EC in FDA.

• In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

• Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile!

• Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca EC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

• In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie sectoriala, EC isi rezerva dreptul de a aplica prev. art.240 si 241 din L99/2016. Modificarea contractului in perioada de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prev. la art.240 si 241 din L99/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

• Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP(https:// e- licitatie.ro), la Sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in Sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 160 alin.1 din L99/2016 privind achizitiile sectoriale.

• EC va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, in conformitate cu prevederile art. 172 alin.2 din L99/2016.

• Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari”). Ofertanții vor raspunde la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile Legii 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: AQUATIM SA –COMPARTIMENTUL JURIDIC
Postanschrift: Str. Gh.Lazar nr.11A
Ort: Timisoara
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.aquatim.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2022