Bauleistung - 570553-2019

03/12/2019    S233    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Plovdiv: Bauarbeiten

2019/S 233-570553

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „UMBAL „Sveti Georgi“ EAD, izpalnitelen direktor prof. d-r Karen Dzhambazov, d.m.
Nationale Identifikationsnummer: 115576405
Postanschrift: bul. „Peshtersko shose“ No. 66
Ort: Plovdiv
NUTS-Code: BG421 Пловдив
Postleitzahl: 4000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): prof. d-r Karen Dzhambazov, Mitko Uzunov — nachalnik MTB, Tencho Vasilev — gl. yuriskonsult
E-Mail: unihosp@unihosp.com
Telefon: +359 32602930
Fax: +359 32644058

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://unihosp.com

Adresse des Beschafferprofils: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191120unmh6272768

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191120unmh6272768
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на основен ремонт и подмяна на части на 4 броя асансьори в база I на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД с оглед безопасна експлоатация и покриване на задължителните изисквания

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката включва ремонтни дейности на 4 броя асансьорни уредби в сгради на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, необходими с оглед безопасна експлоатация и покриване на задължителните изисквания за уредбите. Предметът на поръчката включва също съпътстващите доставки на резервни части и изпълнение на гаранционна поддръжка на изпълнените дейности в срокове, не по-малки от посочените в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 130 520.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
42419510 Teile für Aufzüge
45313100 Installation von Aufzügen
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15а

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката включва ремонтни дейности на 4 броя асансьорни уредби в сгради на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, необходими с оглед безопасна експлоатация и покриване на задължителните изисквания за уредбите. Предметът на поръчката включва също съпътстващите доставки на резервни части и изпълнение на гаранционна поддръжка на изпълнените дейности в срокове, не по-малки от посочените в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 130 520.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 100
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Да са вписани в съответния професионален регистър, необходим за изпълнение на поръчката, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съобразно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участниците следва да са лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) за извършване на дейности по ремонтиране и преустройване на асансьори (съоръжения с повишена опасност) или еквивалентна регистрация в чуждестранна държава при условие за приложимост на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Участниците могат да удовлетворят изискването и с еквивалентна регистрация в чужда държава при условие за приложимост за територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Участниците декларират спазването на изискването в своята оферта чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в следните части: част IV „Критерии за подбор“, раздел A) „Годност“, т. 1, като описанието на регистрацията следва да е дадено по начин, по който да е възможна съпоставка с изискванията на възложителя.

Преди подписване на договора участниците удостоверяват спазване на изискването чрез представяне на заверено копие от доказателство за регистрацията или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се предвиждат.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Да разполагат с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, които ще изпълняват строителството, както и персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Да разполагат с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът трябва да разполага с не по-малко от 4 (четири) технически лица, притежаващи образователна и професионална квалификация съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ или еквивалентна квалификация.

Участниците декларират спазването на изискването в своята оферта чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в следните части: част IV „Критерии за подбор“, т. В „Технически и професионални способности“, подточка 2), като описанието следва да съдържа достатъчно информация за установяване на спазването на изискването за необходимия брой технически лица и/или организации.

Преди подписване на договора участниците удостоверяват спазване на изискването чрез представяне на списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство — лицата, които ще изпълняват строителството

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/01/2020
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/01/2020
Ortszeit: 08:00
Ort:

гр. Пловдив, „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ № 66, административна сграда, ет. 2

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП и ППЗОП. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

На основание чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителят поставя за изискване за отстраняване на участник, който е опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Възложителят прилага и задължителните основания за отстраняване съгласно ЗОП. Органите по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Регионална инспекция по околната среда и водите, Регионална здравна инспекция, Агенция по заетостта.

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата, са, както следва:

Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:

1. Парична сума. В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.

Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранции по обществената поръчка:

„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Банка: ЦКБ АД — клон Пловдив

IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00

BIC: CECBBGSF

2. Банкова гаранция. В този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя безусловна и неотменима застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора,

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция гаранцията може да бъде представена от името на изпълнителя за сметка на трето лица — гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката

Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при условие че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условията и сроковете, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка.

Поръчката се възлага при условията на неосигурено финансиране и отложено изпълнение.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019