Bauleistung - 570554-2019

Submission deadline has been amended by:  55765-2020
03/12/2019    S233    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Świnoujście: Straßenarbeiten

2019/S 233-570554

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Świnoujście
Nationale Identifikationsnummer: 811684290
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 1/5
Ort: Świnoujście
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Łysiak
E-Mail: wim@um.swinoujscie.pl
Telefon: +48 913278699

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kołłątaja 4
Ort: Świnoujście
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Bogdał
E-Mail: zwik@zwik.fn.pl
Telefon: +48 913214531

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu

Referenznummer der Bekanntmachung: WIM.271.1.48.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” jest:

1) część nr I – ułożenie płyt drogowych na ul. Kanałowej, ul. Trzcinowej, ul. Miodowej i ul. Owocowej w Świnoujściu.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej;

2) część nr II – przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

2. Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy robót stanowiący załącznik nr 2A i 2B do umowy odpowiednio dla każdej części, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233120 Straßenbauarbeiten
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” jest:

1) część nr I – ułożenie płyt drogowych na ul. Kanałowej, ul. Trzcinowej, ul. Miodowej i ul. Owocowej w Świnoujściu.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

2. Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy robót stanowiący załącznik nr 2A i 2B do umowy odpowiednio dla każdej części, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji całości zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233120 Straßenbauarbeiten
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

ul. 1 Maja w Świnoujściu, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” jest:

1) część nr II – przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

2. Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy robót stanowiący załącznik nr 2A i 2B do umowy odpowiednio dla każdej części, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż:

— dla części nr I: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” – 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100),

— dla części nr II: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – 3 500 000 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100).

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część, Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż suma wymagań dla każdej części na którą składa ofertę.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

— dla części nr I: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” – 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100)

— dla części nr II: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. a, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości określonej w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. b.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. a, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości określonej w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. b.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane:

dla części nr I: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu”:

— polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z płyt drogowych lub kostki brukowej, o długości nie mniejszej niż 300 m każda;

dla części nr II: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”:

— polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową o długości nie mniejszej niż 500 m.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych robót budowlanych dla więcej niż 1 części z zastrzeżeniem, że zakres, rodzaj oraz minimalna wartość robót w odniesieniu do poszczególnych części będzie zgodna z SIWZ rozdział V pkt 2 ppkt 3 lit. a.

Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

W przypadku składania oferty wspólnej jeden z Wykonawców musi spełniać ww. warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy tych podmiotów;

b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

dla części nr I: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu”:

— kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające, posiadającym doświadczenie jako kierownik robót lub kierownik budowy nad zakończoną i należycie wykonaną przynajmniej 1 robotą polegającą na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z płyt drogowych lub kostki brukowej, o długości nie mniejszej niż 300 m a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji;

dla części nr II: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”:

— kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane lub im odpowiadające, posiadającym doświadczenie jako kierownik robót lub kierownik budowy nad zakończoną i należycie wykonaną przynajmniej 1 robotą polegającą na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową o długości nie mniejszej niż 500 m. a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji,

— kierownikiem robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane lub im odpowiadające,

— kierownikiem robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy Prawo budowlane lub im odpowiadające,

— kierownikiem robót do spraw zieleni z trzyletnim doświadczeniem w budowaniu terenów zieleni,

— dendrologiem zapewniającym specjalny nadzór dendrologa, posiadającym udokumentowane 3-letnie doświadczenie w ekspertyzach z zakresu oceny stanu sanitarnego i zdrowotnego drzew.

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska kierownikiem robót do spraw zieleni i dendrologa.

Wszystkie osoby pełniące funkcje w budownictwie muszą wykazać się aktualną przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego przez cały okres pełnienia swojej funkcji.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie ...

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów:

— wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają 1 wspólny ww. wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.5 do SIWZ).

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

— Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dokumenty wymienione w ppkt 2 lit. a Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z § 14 projektu umowy stanowiących załącznik nr 2A i 2B do SIWZ odpowiednio dla części I, II zamówienia

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Urząd Miasta Świnoujście, pok. nr 307 za pomocą platformy zakupowej.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą podany w miesiącach – 2 miesiące zgodnie z SIWZ odpowiada 60 dniom kalendarzowym

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1) Rafał Łysiak – przewodniczący, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich;

2) Irena Kniewel – członek, Inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich;

3) Ewa Bimkiewicz – członek, Główny Specjalista Inwestycji Miejskich;

4) Mirosław Sołtysiak – członek, Główny Specjalista Inwestycji Miejskich;

5) Aneta Nowicka – członek, Podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, wokolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ”.

3. Z uwagi na limit znaków pełen wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu, wraz z informacją o zasadach i formie ich składania Zamawiający zawarł w rozdz. V i VI SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na platformie następujące dokumenty w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

— formularz oferty zgodnie z rozdziałem I pkt 1–7 SIWZ,

— zakres rzeczowo-finansowy nr 2.2 do SIWZ,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ,

— odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 6 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ),

— oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom,

— dokument JEDZ,

— dowód wniesienia wadium.

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie części I zamówienia muszą wnieść wadium w wysokości:

część nr I – 3 000,00 PLN, część nr II – 60 000,00 PLN.

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdz. VI SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość oceny ofert w trybie art. 24aa ustawy Pzp.

9. Komunikacja między zam. a wyk. w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

10. Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą znaków szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i etapów ich składania, informacje na temat dokumentów wymaganych od podmiotów mających siedzibę poza terytorium RP, informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz informacje dotyczące Wykonawców polegających na potencjale podmiotów trzecich umieszczono w rozdziale V i VI SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołań:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019