Bauleistung - 570590-2019

Submission deadline has been amended by:  15613-2020
03/12/2019    S233    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Opole: Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2019/S 233-570590

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z upoważnienia Województwa Opolskiego
Postanschrift: ul. Oleska 127
Ort: Opole
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Postleitzahl: 45-231
Land: Polen
Kontaktstelle(n): W spr. przedm. zam.: Adrian Miś – Wydz. Budowy, tel. +48 774591840, W spr. procedury przet.: Barbara Łabuz, Jarosław Sołtysek, tel. +48 774591829, +48 774591833, w godz. 07:00-15:00
E-Mail: przetargi@zdw.opole.pl
Telefon: +48 774591800
Fax: +48 774581352

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.zdw.opole.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509

Referenznummer der Bekanntmachung: WP.6021.15.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509” zgodnie z warunkami SIWZ.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych;

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji;

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45255600 Rohrschlangenbohrung
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Województwo opolskie, droga wojewódzka nr 462 w m. Janów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Początek opracowania znajduje się w km 11+319 a koniec w km 12+509.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, budowę nowej nawierzchni drogi,

2. rozbudowę DW nr 462, poszerzenie korpusu drogowego,

3. budowę poboczy oraz chodnika na całej długości odcinka,

4. budowę przejść dla pieszych, przebudowę zatok autobusowych z miejscem na wiaty,

5. przebudowę i budowę zjazdów,

6. przebudowę i budowę przydrożnych rowów,

7. przebudowę przepustów,

8. przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym układem drogowym,

9. przebudowę istniejącej linii napowietrznej nN oraz oświetlenia ulicznego,

10. budowę kanalizacji deszczowej i wodociągowej,

11. montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

12. ewentualną wycinkę drzew i krzewów, urządzenie zieleni.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich robót objętych zadaniem (w tym dotyczących konstrukcji drogi) w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarach robót.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji jakości / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dot. sekcji I.3) Komunikacja: Nieogr., pełny i bezpośredni dostęp do dokum. zamówienia można uzyskać bezpłatnie również pod adresami: www.bip.zdw.opole.pl; https://platformazakupowa.pl. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną oraz zawodową w zakresie doświadczenia wykonawcy, osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

a) jedno zadanie w zakresie robót drogowych* o wartości co najmniej 4.000.000,00 PLN brutto,

b) nawierzchnie warstwy ścieralnej z SMA o powierzchni co najmniej 9.000 m2 na jednym zadaniu.

Roboty określone w podpunkcie b) mogą być wykonane w ramach zadania określonego w podpunkcie a).

* – zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub odnowę dróg o parametrach co najmniej klasy G**.

Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty dróg oraz zadania, w których robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej.

** – w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania/robót należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).

Uwaga!

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:

a) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych – 1 osoba,

b) kierownik robót sanitarnych (sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba,

c) kierownik robót elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba,

d) kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba,

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kierownicy robót branżowych wymienieni w podpunktach b), c), d) muszą posiadać uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju robót i pełnionej funkcji.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.

Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała maksymalnie dwa stanowiska wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:

a) wytwórnia mieszanek mineralno – bitumicznych o wydajności minimum 100 t/h ze sterowaniem w pełni automatycznym – minimum 1 szt.,

b) rozkładarka mieszanek mineralno – bitumicznych o szer. minimum7,0 m ze sterowaniem automatycznym – minimum 1 szt.,

c) koparka o pojemności łyżki minimum 1 m3 – minimum 2 szt.,

d) walec statyczny samojezdny minimum 9 t*) – minimum 1 szt.,

e) walec wibracyjny samojezdny minimum 9 t*) – minimum 1 szt.,

f) zagęszczarka płytowa minimum 0,5 t – minimum 2 szt.,

CD W PUNKCIE 1 SEKCJI VI.3)

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie nastąpi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, w pokoju nr 211 (II piętro) za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. CD SEKCJI III.1):

g) frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna skrawającego minimum 1 m – minimum 1 szt.,

h) równiarka drogowa – minimum 1 szt.,

i) dźwig/żuraw o udźwigu min. 8 t – minimum 1 szt.,

*) co najmniej jeden z walców musi być zaopatrzony w zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów szczegółowo określone zostały w pkt 7 SIWZ.

3. Wymagane jest złożenie ofert przed upływem terminu określonego w sekcji IV.2.2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonym w pkt 7 oraz 18 SIWZ.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca na zasadach określonych w pkt 16 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN. Wykonawca składa wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.

5. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w pkt 17 SIWZ).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SIWZ.

8. Warunki płatności zostały określone w SIWZ.

9. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.

10. Zasady polegania na potencjale innego podmiotu zostały określone w pkt 4.4. SIWZ.

11. Przesłanki wykluczenia zostały określone w pkt 4.7. SIWZ.

12. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 5 SIWZ.

13. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w pkt 6 SIWZ.

14. Opis sposobu przygotowania oferty został określony w pkt 8 SIWZ.

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO została określona w pkt 27 SIWZ.

16. Warunki dotyczące podwykonawstwa zostały określone w pkt 11 SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

17. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 4.4. podpunkt 2 SIWZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7 SIWZ – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019