Bauleistung - 570657-2019

03/12/2019    S233

Nederland-Rotterdam: Bouwwerkzaamheden

2019/S 233-570657

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwassenen Educatie voor Rotterdam en omstreken Albeda College
Nationaal identificatienummer: 221543670
Postadres: Rosestraat 1101
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3071 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: G. van Dalen
E-mail: aanbesteden@albeda.nl
Telefoon: +10 4973737
Fax: +10 4973700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.albeda.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nieuwbouw Rotterdam – The Hague Airport College (Engineer & Build)

Referentienummer: GvD_2019_RTHA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is een opdracht te gunnen aan 1 opdrachtnemer voor het verder uitwerking van het ontwerp en de uitvoering van de nieuwbouw van circa 3 250 m2 bvo voor de opleiding luchtvaartdienstverlening. Op hoofdlijnen is de opdracht van de te contracteren opdrachtnemer als volgt:

— uitwerken van het Voorontwerp Plus in een definitief ontwerp en een uitvoeringsgereed ontwerp,

— bouwkundige werkzaamheden,

— werkzaamheden elektrotechnische installaties,

— werkzaamheden werktuigbouwkundige installaties,

— werkzaamheden terrein.

Op de opdracht zijn de UAV-GC 2005 van toepassing. Nadere informatie over het project is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze selectieleidraad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5.40 EUR / Hoogste offerte: 5.70 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam The Hague Airport.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Europese aanbesteding vindt plaats in 1 perceel, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het uitwerken van het Voorontwerp Plus en het realiseren van de bouwkundige werken, elektrotechnische installaties en de werktuigbouwkundige installaties en het terrein. Ontwerp, uitvoering en de coördinatie van de werkzaamheden ligt bij 1 opdrachtnemer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak voor de uitvoering en omgevingsmanagement / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak voor het procesmanagement en de samenwerking / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Social return / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
Verklaring:

De op Tenderned gepubliceerde niet-openbare aanbesteding nieuwbouw Rotterdam – The Hague Airport College (RTHA) van het Albeda, met kenmerk: 179274 heeft geen inschrijvingen ontvangen. Op basis hiervan heeft Albeda een uitgebreide analyse op het aanbestedingsproces, de aanbestedingsvorm en de maximale inschrijfsom zoals opgenomen in paragraaf 3.5 van de gunningsleidraad onderzocht. De hieruit voortvloeiende vervolgstap is dat Albeda besloten heeft de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Hoofdstuk 6 van de ARW 2016 te starten. De onderhandelingsprocedure Nieuwbouw Rotterdam – The Hague Airport College (Tenderned registratienummer, 214388) heeft geresulteerd dat de opdracht aan BUKO Bouwsystemen bv is gegund.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nieuwbouw Rotterdam – The Hague Airport College (Engineer & Build)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buko Bouwsystemen bv
Nationaal identificatienummer: 11013872
Postadres: Waaldijk 64
Plaats: Vuren
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4214 LB
Land: Nederland
E-mail: bouwsystemen@buko.nl
Telefoon: +31 183658400
Fax: +31 183661141
Internetadres: http://www.buko.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De op Tenderned gepubliceerde niet-openbare aanbesteding nieuwbouw Rotterdam – The Hague Airport College (RTHA) van het Albeda, met kenmerk: 179274 heeft geen inschrijvingen ontvangen. Op basis hiervan heeft Albeda een uitgebreide analyse op het aanbestedingsproces, de aanbestedingsvorm en de maximale inschrijfsom zoals opgenomen in paragraaf 3.5 van de gunningsleidraad onderzocht. De hieruit voortvloeiende vervolgstap is dat Albeda besloten heeft de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Hoofdstuk 6 van de ARW 2016 te starten. De onderhandelingsprocedure nieuwbouw Rotterdam – The Hague Airport College (Tenderned registratienummer, 214388) heeft geresulteerd dat de opdracht aan BUKO Bouwsystemen bv is gegund.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: aanbesteden@albeda.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019