Lieferungen - 571276-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Softwarepaket für Zeiterfassung und Personalverwaltung

2019/S 233-571276

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postanschrift: ul. Wieżowa 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-147
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Hababicki
E-Mail: zp@pansa.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pansa.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.pansa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Służby Żeglugi Powietrznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie licencji na oprogramowanie do zarządzania procesami HR na platformie informatycznej Wykonawcy, w modelu usługi zdalnego dostępu

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP-2222-17/90/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48450000 Softwarepaket für Zeiterfassung und Personalverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na oprogramowanie standardowe i przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania dedykowanego wraz z udostępnieniem oprogramowania do zarządzania procesami HR na platformie informatycznej Wykonawcy, w modelu usługi zdalnego dostępu (SaaS), poprzez sieć Internet.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA oraz infrastruktura Wykonawcy. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego oraz pozostałych lokalizacjach wskazanych w OPZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie standardowe („Oprogramowanie Standardowe”) i przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania dedykowanego („Oprogramowanie Dedykowane”), składających się na całość oprogramowania („Oprogramowanie”) do zarządzania procesami HR (Human Resources) wraz udostępnieniem Oprogramowania na platformie informatycznej Wykonawcy w modelu usługi zdalnego dostępu (SaaS), poprzez sieć Internet („Usługa”).

2. W ramach udzielonych licencji na Oprogramowanie Wykonawca zapewni świadczenie usług utrzymania Oprogramowania („Usługi Utrzymania”).

3. W ramach wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego Wykonawca zapewni świadczenie usług rozwoju („Usług Rozwoju”)

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu platformę informatyczną oraz zapewni Zamawiającemu jej obsługę w modelu Usługi zdalnego dostępu (SaaS), poprzez sieć Internet do następujących modułów funkcjonalnych Oprogramowania:

4.1. kadry i płace;

4.2. zarządzanie czasem pracy;

4.3. platforma workflow dla pracowników;

4.4. kontroling personalny;

4.5. zarządzanie szkoleniami;

4.6. zarządzanie rekrutacjami,

przy założeniu możliwości rozwoju Systemu o dodatkowe moduły.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ znajdującej się pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pazp (w zakładce przedmiotowego postępowania).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność oprogramowania standardowego / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Termin wdrożenia pierwszego modułu (kadry i płace) wynikającego z harmonogramu / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany maksymalnie w terminie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 3 IPU stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 159-392234
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie licencji na oprogramowanie do zarządzania procesami HR na platformie informatycznej Wykonawcy, w modelu Usługi zdalnego dostępu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/pazp

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o zamówienie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3) oraz 4) ustawy (szczegóły zawarte w rozdziale V pkt 3 SIWZ).

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w rozdziale V SIWZ.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej Specyfikacji, Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta systemu, iż oferowany system spełnia postanowienia rozporządzenia (WE) nr 482/2008, tj. oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o dokumenty „Recommendations for ANS Software” oraz „ANS Lifecycle" lub normę ED153 oraz spełnia wymagania określone w ww. dokumentach dla SWAL4 lub równoważnych poziomów zawartych w następujących normach: DO178B, ED109/ED12B, ED109A, IEC/EN 61508 (...) (...) W przypadku oświadczenia sporządzonego w języku obcym należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 270.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dotyczące wadium opisane zostały w rozdziale IX SIWZ.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (jako załączniki/pliki) za pośrednictwem platformy:

9.1. ofertę, którą stanowi wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z wypełnionymi:

9.1.1. Specyfikacją cenowo-ilościową, przygotowaną zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ;

9.1.2. tabelą określającą poziom funkcjonalności systemu w zakresie Oprogramowania Standardowego oraz Oprogramowania Dedykowanego, przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 3b do SIWZ oraz instrukcją jej wypełnienia wskazaną w pkt 5 rozdziału XI SIWZ,

9.2. dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VI pkt 1–5 włącznie, rozdziału VII oraz IX pkt 8 SIWZ.

Uwaga: Załącznik nr 3b do SIWZ nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 ustawy i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia tego dokumentu.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Ceny Umowy, zgodnie z § 14 istotnych postanowień umowy.

11. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019