Lieferungen - 571327-2019

03/12/2019    S233

Polen-Warschau: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör

2019/S 233-571327

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Hanna Kurek
E-Mail: hanna.kurek@wody.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: ROZ/25/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18100000 Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu”.

Zadanie polega na wykonaniu dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i obuwia roboczego, dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 68 893.22 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
18130000 Spezial-Arbeitskleidung
18830000 Sicherheitsschuhe
18140000 Zubehör für Arbeitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wykaz odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla RZGW w Poznaniu

Lp. Nazwa asortymentu Ilość Jednostka miary

I. Odzież ochronna ostrzegawcza

1 Ubranie robocze (2 cz. letnie z czapką) 115 kpl.

2 Ubranie robocze ocieplane (2 cz. z czapką) 89 kpl.

3 Kamizelka ostrzegawcza 129 szt.

4 Kurtka ocieplana wyjściowa 90 szt.

5 Kurtka przeciwdeszczowa (płaszcz) 100 szt.

6 Kurtka przeciwdeszczowa (płaszcz) w kolorze ostrzegawczym żółtym 4 szt.

II. Odzież ochronna

1 Ubranie przeciwdeszczowe 67 kpl.

III. Odzież robocza

1 Fartuch roboczy 25 szt.

2 Koszula bawełniana (flanelowa) 216 szt.

IV. Obuwie (pełna rozmiarówka)

1 Buty (trzewiki) robocze z podeszwą antypoślizgową 79 para

2 Buty gumowe ocieplane/gumofilce 116 para

3 Buty (trzewiki) ocieplone wodoodporne 15 para

4 Buty (obuwie) ochr. antypoślizg. z wysoką cholewką 24 para

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Podstawa prawna zastosowania trybu

Art. 67 ust.1 pkt 4:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

6) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10.7.2019 r. Zamawiający (RZGW Gliwice) ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – nr ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 131-321402. Zamówienie zostało podzielone na części. W postępowaniu dla części 7 (RZGW w Poznaniu) nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego spełnione zostały przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tukan s.c. Paweł Tuczkowski, Artur Kleman
Postanschrift: Worcella
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 80-809
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 68 983.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 86 568.58 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019