Lieferungen - 571577-2019

03/12/2019    S233

Česko-Ostrava: Nízkopodlažní autobusy

2019/S 233-571577

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Národní identifikační číslo: 61974757
Poštovní adresa: Poděbradova 494/2
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Iveta Janečková
E-mail: iveta.janeckova@dpo.cz
Tel.: +420 597401306
Fax: +420 597401095

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpo.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka nízkopodlažních autobusů na CNG pohon

Spisové číslo: RVV-31-14-OŘ-Ko-SFŽP
II.1.2)Hlavní kód CPV
34121400 Nízkopodlažní autobusy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka nízkopodlažních autobusů na CNG pohon

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
22472000 Návody k použití
44510000 Nástroje a nářadí
22400000 Poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a příručky
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ostrava

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem až 105 kusů nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a souvisejících plnění. Všechny autobusy musí být vyrobeny a certifikovány tak, aby umožňovaly hromadnou přepravu cestujících v podmínkách městské hromadné dopravy.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části, kdy uchazeč přitom může podat nabídku pro obě části nebo jednotlivé samostatné části předmětného plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména potom v návrhu smlouvy a přílohách, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Část 1 - Dodávka až 90 kusů nových jednočlánkových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 11,5 m do 12,5 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě a poskytnutí souvisejících plnění,

Část 2 - Dodávka až 15 kusů nových dvoučlánkových kloubových autobusů s pohonem stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 17,5 m do 19 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě poskytnutí souvisejících plnění.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 23/10/2014
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

SFŽP /Operační program Životní prostředí - Prioritní osy 2.

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2014/S 225-398349

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 1
Část č.: 1
Název:

Dodávka nízkopodlažních autobusů na CNG pohon

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
23/10/2014
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Solaris Czech, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25914723
Poštovní adresa: Radvanická 802/13
Obec: Ostrava - Michálkovice
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 715 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Solaris Bus & Coach, S.A.
Poštovní adresa: Obornicka 46
Obec: Owińska
Kód NUTS: PL21 Małopolskie
PSČ: 60-005
Země: Polsko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 564 878 100.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Komplexní identifikace dodavatele, který podal společnou nabídku je:

Solaris Czech, spol. s.r.o.

Radvanická 802/13

715 00 Ostrava - Michálkovice

Česká republika

www.solarisbus.cz

A

Solaris Bus & Coach, S.A.

Obornicka 46, Bolechowo - Osiedle,

60-005 Owińska

Polsko

www.solarisbus.com

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/11/2019

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
34121400 Nízkopodlažní autobusy
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
22472000 Návody k použití
44510000 Nástroje a nářadí
22400000 Poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a příručky
80510000 Odborná školení
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ostrava

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem až 105 kusů nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a souvisejících plnění. Všechny autobusy musí být vyrobeny a certifikovány tak, aby umožňovaly hromadnou přepravu cestujících v podmínkách městské hromadné dopravy.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části, kdy uchazeč přitom může podat nabídku pro obě části, nebo jednotlivé samostatné části předmětného plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména potom v návrhu smlouvy a přílohách, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Část 1 - Dodávka až 90 kusů nových jednočlánkových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 11,5 m do 12,5 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě a poskytnutí souvisejících plnění,

Část 2 - Dodávka až 15 kusů nových dvoučlánkových kloubových autobusů s pohonem stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 17,5 m do 19 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě poskytnutí souvisejících plnění.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 20/11/2019
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 6 740 000.00 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Solaris Czech, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25914723
Poštovní adresa: Radvanická 802/13
Obec: Ostrava- Michálkovice
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 715 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Solaris Bus & Coach, S.A.
Poštovní adresa: Obornicka 46
Obec: Owińska
Kód NUTS: PL21 Małopolskie
PSČ: 60-005
Země: Polsko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Účelem dodatku č. 2 je dodávka 1 ks nového jednočlánkového autobusu v celoplošné nízkopodlažní úpravě, s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) pro městskou hromadnou dopravu.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Z důvodu mimořádné události požáru odstavených autobusů ze dne 15. 06. 2019 v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s., kde došlo mimo jiné k shoření 1 ks pořízeného vozidla Solaris urbino 12 CNG z dotačního programu na základě Kupní smlouvy, vznikla potřeba náhrady tohoto vozidla k zajištění výpravy městské hromadné dopravy v rámci závazku Kupujícího k městu Ostrava.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 564 295 740.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 571 035 740.00 CZK