Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 571688-2019

03/12/2019    S233

Rumänien-Oradea: Reparatur und Wartung von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen

2019/S 233-571688

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Nationale Identifikationsnummer: 4208463
Postanschrift: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410469
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ileana Adina Marge
E-Mail: spitalcopii@gmail.com
Telefon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.scmo.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081265
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru servicii de mentenanţă (verificare periodică, întreţinere şi reparare) pentru echipament medical – radioterapie: simulator CT Definition

Referenznummer der Bekanntmachung: 4208463-2019-176
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50420000 Reparatur und Wartung von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

— Servicii de mentenanţă (verificare periodică, întreţinere şi reparare) pentru echipament medical – radioterapie: simulator CT Definition,

— Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 703 200.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Punctul de lucru loc. Oradea: Str. Corneliu Coposu nr. 12.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de mentenanţă (verificare periodică, întreţinere şi reparare) pentru echipament medical radioterapie: simulator CT Definition, unit. mas.: luna, durata min. est. a.c.: 2, durata min. est. contr. subsec.: 1, durata max. est. contr. subsec.: 12, durata max. est. a.c.: 48, val. min. est. a.c.: 29 300 RON, val. min. est. contr. subsec.: 14 650 RON, val. max. est. contr. subsec.: 175 800 RON, val. max. est. a.c.: 703 200 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informatiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

(d) alte documente edificatoare, după caz,

Certificate de atestare fiscal privind plata obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetele locale şi la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P.) pentru toate sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de O.N.R.C. inclusiv pentru acelea la care care nu există obligaţii de plată; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; informaţiile cuprinse în acest document să rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

— ec. Silaghi Maria – manager,

— ec. Dance Nicolae Sebastian – director financiar-contabil,

— dr. Burtă Ovidiu Pavel – director medical,

— ing. Gherman Sorin – şef Serviciu Administrativ,

— ec. Jurcă Mioara Ioana,

— ec. Sferle Sanda,

— ing. Marge Ileana Adina – sef Serviciu Achizitii Publice şi Contractare,

— ec. Balint Ioan,

— ec. Pop Diana Carmen,

— ing. Ciuciui Leontin Florin,

— fiz. Hărduţ Mariana Carmen,

— ing. Chereji Dacian; include inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică; completare formular DPNP din formulare şi modele de documente.

Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii ec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 20
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

— Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro

— Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP-SICAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronică),

— Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil,

— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP-SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016,

— Răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici vor fi postate în cadrul procedurii de achizitie pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro rubrica „Lista clarificari, notificari si decizii”, precum si prin publicare de erate rublica „Lista erate”,

— În cazul în care se constată că ofertele admisibile clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP-SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi,

— În cazul în care ceilalţi ofertanţi clasati pe celelalte locuri 20 au preţuri egale modalitatea de departajare a ofertelor se va face astfel încăt să nu afecteze poziţiile superioare din clasament ocupate de ceilalţi ofertanţi, de exemplu departajarea ofertanţilor cu preţuri egale clasate pe locul 2 şi 3 din clasament se va face astfel încât preţurile reofertate să nu afecteze ocupantul locului 1,

— Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP-SICAP în mod direct, după autentificare, de catre fiecare participant; pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem si va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator); este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistrati ca utilizatori ai sistemului; la procedura de atribuire se înscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalți participanti completeaza direct în sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta,

— Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT + 2 ore),

— Completare Formular I din formulare si modele de documente atasat in SEAP-SICAP, în cazul în care ofertantul este un operator economic individual și reprezentantul care semnează oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte operatorul economic pentru scopul acestei proceduri, ofertantul va prezenta o împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea; în cazul unei asocieri, împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al asocierii, inclusiv a liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai ofertei să implice ofertantul (în calitate de asociere) în procedura de atribuire,

— Completare Formular II din formulare si modele de documente atasat in SEAP-SICAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea
Postanschrift: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Ort: Oradea
Postleitzahl: 410469
Land: Rumänien
E-Mail: spitalcopii@gmail.com
Telefon: +40 359803800
Fax: +40 259442687
Internet-Adresse: www.scmo.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019