Dienstleistungen - 571860-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Flugzeugversicherungen

2019/S 233-571860

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aviootryad 28
Nationale Identifikationsnummer: 129009105
Postanschrift: Letishte Sofiya
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1540
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Rumyana Yankova- Ivanova
E-Mail: avio28@avio28.com
Telefon: +359 29425035
Fax: +359 29459201

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://avio28.com

Adresse des Beschafferprofils: https://www.avio28.com/pk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.avio28.com/pk/zop/insur20-21.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Застраховка „Каско“ с разновидности и „Отговорности“ на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66514140 Flugzeugversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на обществена поръчка е сключването на авиационна застраховка за 4 бр. въздухоплавателни средства — самолет Airbus A- 319-112, самолет Фалкон-2000, хеликоптер МИ- 8ПС и хеликоптер МИ-8Т. Застраховката трябва да покрива загуба или щета, нанесена на въздухоплавателните средства (ВС); отговорност спрямо трети страни, произтичаща от използването на ВС и всички авиационни дейности, отговорност спрямо пътници, багаж, карго и поща (злополука); застраховка на резервни части и сродно оборудване, военни рискове, застраховка на франшиза по „Каско“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 330 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66514140 Flugzeugversicherungen
66514200 Frachtversicherungen
66515200 Vermögensversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, Летище София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Авиационна застраховка за период от 12 месеца на 4 бр. въздухоплавателни средства — самолет Airbus А-319- 112, самолет Фалкон-2000, хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ- 8Т, която включва: застраховка „Каско“ — загуба или щета на въздухоплавателните средства; отговорност спрямо трети страни, произтичаща от използването на ВС и всички авиационни дейности, отговорност спрямо пътници, багаж, карго и поща, злополука на пътниците; застраховка „Военни рискове“; застраховка на франшиза по „Каско“

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 330 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

При необходимост възложителят си запазва правото да възложи повторение на услугата на първоначалния изпълнител по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОП във вр. с чл. 6 от ППЗОП при същия обхват за срок до 6 месеца. Общата стойност на възможното повторно възлагане е в размер до 110 000 EUR и е включена в посочената обща прогнозна стойност на поръчката в т. II.1.5).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължителността на поръчката е 12 месеца. Прогнозната стойност на поръчката за този период е 220 000 EUR. На осн. чл. 21, ал. от ЗОП във вр. с чл. 6 от ППЗОП възложителят си запазва правото да възложи повторение на дейността за период до 6 мес. от изтичането на 12-мес. срок на договора. Стойността на подновяването е равна на половината от застрахователната премия за период от 12 месеца.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Изисквания към участниците за упражняване на професионална дейност по чл. 60 от ЗОП.

Участниците трябва да притежават:

1. За местни застрахователи и застрахователи със седалище в трета държава — нотариално заверено копие на валиден лиценз или разрешение за авиационно застраховане за застрахователна и/или презастрахователна дейност, издаден валидно по реда на Кодекса на застраховането.

2. За застрахователи със седалище в друга държава — членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство:

2.1. Нотариално заверено копие на валиден лиценз или разрешение за авиационно застраховане, издадено от компетентен орган в държавата по произход за застрахователна и/или презастрахователна дейност.

2.2. Нотариално заверено копие на получени уведомления по чл. 45 и чл. 46 от Кодекса на застраховането (за извършване на дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги).

Обстоятелството се удостоверява част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, поле „Вписване в съответен професионален регистър“, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален и търговски регистър, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация, и точно позоваване на документа:

— номер, валидност, дата и издател на лиценз/разрешение, удостоверяващ/и правото му да извършва застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ,

— данни за какъв вид дейност е лицензиран (регистриран),

— линк за достъп до съответните документи, в случай че същите са достъпни чрез публичен безплатен регистър,

— датата, от която участникът има право да извършва застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ при условията на свобода на предоставяне на услуги по чл. 50 от КЗ.

Чуждестранните участници посочват и данни за лиценз/разрешение, удостоверяващ правото им да извършват застрахователна дейност по предмета на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, или се позовават на нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което имат право да извършват застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, съгласно КЗ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията се представя в 1 от следните форми:

1. парична сума, внесена по банкова сметка;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция или застрахователната полица за изпълнение на договора при неговото сключване.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/01/2020
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/01/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Административната сграда на Авиоотряд 28

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП при спазване на установения режим на достъп до административната сграда на Авиоотряд 28.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Месец Ноември 2021г.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице:

1. основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

2. условията по чл. 107 от ЗОП;

3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ), освен ако за участника в настоящата процедура са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;

4. обстоятелството по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;

5. участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на настоящата поръчка.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определенеия от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Възложителят може да не отстрани участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и ако възложителят счете, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

Офертите се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта“, показател „най-ниска цена“ по следната формула:

КОn = 80 % ЗПn + 20 % Фn.

1. Предложена застрахователна премия при условията, посочени в документацията за обществена поръчка — ЗПn — 80 %.

2. Предложен минимален сумарен франшиз по видове ВС за „Каско“ — Фn 20 %.

При следните подпоказатели:

2.1. Предложен франшиз за „Каско“ за самолет Airbus A-319-112 (Ккас.а.n) — 40 %.

2.2. Предложен франшиз за „Каско“ за самолет Фалкон 2000 (Ккас.f.n) — 30 %.

2.3. Предложен франшиз за „Каско“ за хеликоптер МИ-8ПС (Ккас.t.p.n.) — 15 %.

2.4. Предложен франшиз за „Каско“ за хеликоптер МИ-8Т (Ккас.t.v.n.) — 15 %.

Възложителят си запазва правото на подновяване на услугата, като възложи повторение на дейност от същия изпълнител за срок не повече от 6 месеца при възникване на обстоятелства, посочени в договора/застрахователната полица, без да се налага неговото изменение.

Наличие и условие за упражняване на подновяването:

Под „подновяване на услугата“ следва да се разбира правната възможност за възложителя, но не и задължение, да удължи срока на действие на договора.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, от ЗОП и се формира на база платената застрахователна премия през времето на действие на договора, както и прогнозната стойност за упражняване от възложителя на правото на подновяване на услугата за 6 месеца след изтичане срока на договора.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

За задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

— НАП: www.nap.bg,

— НОИ: www.noi.bg.

За задълженията, свързани с опазване на околната среда:

— Министерство на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

За задължения, свързани със закрила на заетостта условията на труд:

www.mlsp.government.bg.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019