Dienstleistungen - 572037-2019

03/12/2019    S233

Hrvatska-Zagreb: Usluge stručnog osposobljavanja

2019/S 233-572037

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Nacionalni registracijski broj: 58101996540
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Šabić
E-pošta: e-skole-nabava@carnet.hr
Telefon: +385 16661616
Telefaks: +385 16661615
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.carnet.hr
Adresa profila kupca: www.carnet.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Javna ustanova koja djeluje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge provedbe uvodnih edukacija (obrazovanje za razvoj digitalnih kompetencija)

Referentni broj: 20-19-MV-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka nabave je organizacija i provedba jednodnevne radionice u trajanju od 3 (sunčana) sata, koja će se održati za sve odgojno-obrazovne radnike u svih (1317) školskih ustanova u Republici Hrvatskoj uključenim u projekt e-Škole te organizacija treninga predavača koji će prethoditi provedbi radionice.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 549 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani ponuditelj će pružati usluge na lokacijama definiranim u Prilogu 2.- Opis predmeta nabave.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka nabave je organizacija i provedba jednodnevne radionice u trajanju od 3 (sunčana) sata, koja će se održati za sve odgojno-obrazovne radnike u svih (1317) školskih ustanova u Republici Hrvatskoj uključenim u projekt e-Škole te organizacija treninga predavača koji će prethoditi provedbi radionice.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo osoblja pružatelja usluge (Stručnjaka 1 i 2) / Ponder: 70
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 30
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 155-382856
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava usluge provedbe uvodnih edukacija (obrazovanje za razvoj digitalnih kompetencija)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
22/11/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Algebra d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 24919984448
Poštanska adresa: Maksimirska 58a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: igor.kundic@algebra.hr
Telefon: +385 2332861
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 549 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/11/2019