Dienstleistungen - 572331-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krzanowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 233-572331

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Krzanowice
Nationale Identifikationsnummer: ZP.271.4.2019
Postanschrift: ul. Morawska 5
Ort: Krzanowice
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 47-470
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@krzanowice.pl
Telefon: +48 324108202
Fax: +48 324108042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.krzanowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gm...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.4.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

Komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których

Powstają odpady komunalne na terenie gminy Krzanowice w roku 2020. Szczegółowy opis przedmiotu

Zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 351 140.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90533000 Verwaltung von Müllhalden
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krzanowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

Komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których

Powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzanowice w roku 2020.

1) odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

2) odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

3) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia wskazanych przez Gminę nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki spełniające wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice” w terminie umożliwiającym odbiór odpadów z ww. nieruchomości tj. 1.1.2020 r.

4) selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a) papier i tekturę – a w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, katalogów, zeszytów, książek, wolnych od zszywek i innych części metalowych – 1 raz w miesiącu;

b) szkło, a w szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików i innych, stłuczek szklanych wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych – 1 raz w miesiącu;

c) tworzywa sztucznego, a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach, butelek po płynach do prania i mycia, opakowań po artykułach spożywczych i kosmetykach – 1 raz w miesiącu;

d) opakowań wielomateriałowych, a w szczególności opakowań po sokach i mleku typu TetraPack – 1 raz w miesiącu;

e) metali, a w szczególności opakowań aluminiowych, opakowań ze stali – 1 raz w miesiącu;

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów zielonych, pochodzących z utrzymania zieleni przydrożnej, odpadów kuchennych – w cyklu dwutygodniowym (kwiecień – październik);

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek – 1 raz do roku;

h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych – 1 raz do roku;

i) zużytych opon samochodowych – 1 raz do roku;

j) żużli i popiołów w okresie od listopada do kwietnia w cyklu dwutygodniowym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur od dnia ich otrzymania / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Norma emisji spalin / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego zapotrzebowania na pojemniki oraz na wymianę lub naprawę uszkodzonych pojemników / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 163-400806
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gm...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Gliwice Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 276253371
Postanschrift: ul Kaszubska 2
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen
E-Mail: gliwice@remondis.pl
Telefon: +48 322310858
Fax: +48 322382385

Internet-Adresse: www.remondisgliwice.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 380 485.25 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 351 140.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający określa następujące podstawy wykluczenia: obligatoryjne określone w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);

2) oświadczenia Wykonawcy:

a) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w oparciu o art. 25a ust. 2 ustawy Pzp).

Ofertę oraz wszystkie załączniki, w tym oświadczenie JEDZ, składa się pod rygorem nieważności przy użyciu środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

7) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245878001
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245878001
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.umkrzanowice.madkom.pl/m,665,postepowania-wszczete.html.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245878001
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019