Dienstleistungen - 572450-2019

03/12/2019    S233

Polska-Łódź: Usługi odśnieżania

2019/S 233-572450

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 209-510952)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Irysowa 2
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-857
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iga Gorczyca
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 422339600
Faks: +48 422339675

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 2 części.

Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.20.2019.ig
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 2 części.

Część 1 – Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejon w Kutnie. Część 2 – Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejon w Piotrkowie Trybunalskim. W zakres robót i usług przewidywanych do wykonania w ramach bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych wchodzą następujące asortymenty robót: bieżące utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, zimowe utrzymanie dróg.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 209-510952

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: