Dienstleistungen - 572516-2019

03/12/2019    S233

Bulgarien-Sofia: Programmierung von Anwendersoftware

2019/S 233-572516

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agentsiya po obshtestveni porachki
Nationale Identifikationsnummer: 131236380
Postanschrift: ul. „Lege“ No. 4
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ana Mitkova, Sashka Ivanova
E-Mail: aop@aop.bg
Telefon: +359 298597160 / 298597169
Fax: +359 298597152

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.aop.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93%2C1680278&_dad=portal&_schema=PORTAL

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб базирана платформа ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, финансирана по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София и територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която да обхваща всички етапи от процеса на управление на обществените поръчки, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурите, сключване на договори, фактуриране, разплащане и пр., като се обхванат всички видове процедури и способи за възлагане съгласно директивите на ЕС и националното законодателство в областта на обществените поръчки.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Поръчката се финансира по ОПДУ, приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: ПО-16-209
Bezeichnung des Auftrags:

Разработване, внедряване и поддръжка на единна централизирана електронна уеб базирана платформа: центализирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
14/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „Консорциум ЕОП България“
Nationale Identifikationsnummer: 177156956
Postanschrift: ул. Панайот Волов № 2
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 29420340
Fax: +359 29436607
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Информационно обслужване“ АД
Nationale Identifikationsnummer: 831641791
Postanschrift: ул. „Панайот Волов“ № 2
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 29420340
Fax: +359 29436607
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Сирма Солюшънс“ АД
Nationale Identifikationsnummer: 040529004
Postanschrift: бул. „Цариградско шосе“ № 135
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
E-Mail: stanimira@sirma.bg
Telefon: +359 2000000
Fax: +359 2000000
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Негометрикс България“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201823597
Postanschrift: бул. „Ситняково“ № 48
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1505
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 2000000
Fax: +359 2000000
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Скейл Фокус“ АД
Nationale Identifikationsnummer: 201996987
Postanschrift: бул. „Цариградско шосе“ № 90, бл. „Капитал Форт“ — сграда А, ет. 24
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
E-Mail: office@scalefocus.com
Telefon: +359 2000000
Fax: +359 2000000
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Адвокатско дружество „Събев и съдружници“
Nationale Identifikationsnummer: 121578791
Postanschrift: ул. „Петър Парчевич“ № 42
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 29531537
Fax: +359 29800457
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 4 795 200.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от раздел VII.2.2) „Причини за изменение“:

При приемането на втап I във в/ка с проверката и необх. от независима експертиза относно киберсигурността на с-мата е поискано становище от външен експерт. В предст. доклад има изрична препоръка системн. администр. да се осъществява от този, който изпълнява гаранц. поддръжка. Освен това е направено категорично указание „до изтичането на дог. за поддръжка на с-мата с изпълнителя администрат. достъп да е изцяло при изпълнителя. На служителите на АОП да бъде даден достъп единствено за мониторинг и без права за каквито и да било системни промени“. Във в/ка с гарантиране на сигурн. МС е одобрил План за защита и съхран. на данни на критичн.с-ми и регистри в РБ чрез създ. на хранилище за резерв. копия на данни от критични с-ми за електр.у-ние, част от Държ. хибриден частен облак, каквато е и ЦАИС. С оглед изискв., посочени в Плана, е необх. на част от дейн. по системно администр. да бъде осигур. по-вис. ниво на изпълнение от предвид. в ТС.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
48781000 Systemverwaltungssoftwarepaket
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София и територията на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

В предм. на поръчката са вкл. следн. основни видове дейности:

— разработв. на ЦАИС ЕОП на модулен принцип, при което трябва да бъдат реализирани всички подготвителни и раб. процеси на всички видове процедури, специфични техники, инструменти и начини за възлагане на ОП, предвидени в ЗОП,

— доставка и инсталиране на хардуерно и комуникац. оборудване и доставка на базов системен софтуер,

— инсталиране и настройване на системата върху доставеното хардуерно и софтуерно оборудване,

— тестване на системата,

— изгражд. и въвеждане в експлоатация на Call Center,

— обучение на потребители и администратори на системата,

— пускане в експлоатация на системата,

— гаранционна поддръжка на системата.

ЦАИС ЕОП трябва да вкл. 32 модула и да позволява:

— обработване на минимум 100 000 документа на дневна база,

— минимум 2 000 конкурентни/едновременни операции, обработващи документи и/или оферти,

— минимум 10 000 едновременни конекции,

— минимум 100 000 регистрирани потребители.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 795 200.00 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „Консорциум ЕОП България“
Nationale Identifikationsnummer: 177156956
Postanschrift: ул. „Панайот Волов“ № 2
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 29420340
Fax: +359 29436607
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Информационно обслужване“ АД
Nationale Identifikationsnummer: 831641791
Postanschrift: ул. „Панайот Волов“ № 2
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 29420340
Fax: +359 29436607
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Сирма Солюшънс“ АД
Nationale Identifikationsnummer: 040529004
Postanschrift: бул. „Цариградско шосе“ № 135
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
E-Mail: stanimira@sirma.bg
Telefon: +359 2000000
Fax: +359 2000000
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Негометрикс България“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201823597
Postanschrift: бул. „Ситняково“ № 48
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1505
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 2000000
Fax: +359 2000000
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Скейл Фокус“ АД
Nationale Identifikationsnummer: 201996987
Postanschrift: бул. „Цариградско шосе“ № 90, бл. „Капитал Форт“ — сграда А, ет.24
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
E-Mail: office@scalefocus.com
Telefon: +359 2000000
Fax: +359 2000000
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Адвокатско дружество „Събев и съдружници“
Nationale Identifikationsnummer: 121578791
Postanschrift: ул. „Петър Парчевич“ № 42
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@is-bg.net
Telefon: +359 29531537
Fax: +359 29800457
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Изменението на договора включва следните дейности:

— администриране на сървърните системи,

— администриране на системите за управление на бази данни,

— администриране на комуникационните системи,

— управление на логовете,

— наблюдение на състоянието на предоставения хардуер,

— информационна сигурност,

— други технически дейности в обхвата на услугите,

— политики и процедури, необходими за осигуряване на наличността, достъпността, работоспособността и сигурността на ЦАИС ЕОП.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Необходимостта от допълнит. възлагане на дейн. по системно администриране е установена в п-са на изпълнение на дог. и се дължи на следн. обстоят.:

В хода на изпълн. на договора, в процеса на тестване и дейн. по приемане на етап I е установено, че е налице значит. по-вис.степен на сложност, която предполага по-висок експертен капацитет за нейн. поддръжка от този, с който АОП не разполага към настоящия момент. Обявените конкурсни процедури за заемане на длъжности със съотв. компетентност са прекрат., поради неявяване на кандидати. След запознаване с реално разработ. продукт става ясно, че предвиденото 10-дн. обучение за системни администратори позволява запознаване със с-мата на базово ниво, но предвид нейната сложност не може да осигури в необх. степен вис. изискв. по отношение сигурността и безпробл. функциониране. Мотивите за изменение продълж. в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 4 795 200.00 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 329 200.00 BGN