Lieferungen - 572641-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reifen für Busse

2019/S 233-572641

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Włościańska 52
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-710
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Kacprzak
E-Mail: akac@mza.waw.pl
Telefon: +48 225687570
Fax: +48 225687517

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mza.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mza.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa opon do autobusów

Referenznummer der Bekanntmachung: 90/NL/AK/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34352200 Reifen für Busse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 200 szt. fabrycznie nowych nieużywanych opon radialnych w rozmiarze 275/70 R 22,5

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 450 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Przedmiot umowy będzie dostarczany do magazynu Zamawiającego mieszczącego się przy ul. Woronicza 29 w Warszawie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 200 szt. fabrycznie nowych nieużywanych opon radialnych w rozmiarze 275/70 R 22,5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 450 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz dodatkowo na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 5a niniejszej SIWZ;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy).

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zapłata za realizację Przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika, określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą złożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej strony występujące wspólnie oraz pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

c) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

d) wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w czasie wskazanym za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mza.eb2b.com.pl/ i może ulec zmianie o czym wszyscy biorący udział w postępowaniu Wykonawcy zostaną powiadomieni za pomocą systemu. Komisyjne otwarcie ofert (za pośrednictwem platformy zakupowej) odbędzie się w Hali B pok. 139.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 01-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 01-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 01-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019