Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 572700-2019

03/12/2019    S233

Polen-Tarnów: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 233-572700

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 211-518546)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. W. Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Andryszczak
E-Mail: anna.andryszczak@psgaz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.psgaz.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zamowienia.psgaz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/W001/WP-001950
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury macierzowej firmy IBM w lokalizacjach Tarnów oraz Zabrze. Celem modernizacji jest zastąpienie przestarzałych technologicznie macierzy dyskowych IBM Storwize V7000gen1 poprzez rozbudowę do nowoczesnego środowiska macierzy dyskowych IBM. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Wymogi stawiane Wykonawcom oferującym rozwiązanie równoważne oraz zasady weryfikacji spełniania warunków równoważności przedstawione są w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 211-518546

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: ppkt b
Anstatt:

b) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamów. tj. dysponują osob. o kompetencjach w zakresie platform sprzętowych i systemowych:

— dysponują co najmniej 4 różnymi osob. (w ramach wymagań opisanych poniżej 1 osoba może być wskazana do pełnienia tylko 1 funkcji), o których mowa poniżej:

• kierownik projektu posiadający aktualny cert. z zakresu zarządzania projektami PMP lub Prince 2 lub równoważny - 1 os.;

przez cert. równoważny, o którym mowa powyżej, należy rozumieć obowiązujący cert. wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący tożsamy zakres przedmiotowy z żądanym cert.,

• administrator Linux posiadający cert.: certyfikat Red Hat Linux Administrator lub wyższy i jednocześnie certyfikat VMware Certified Professional - Data Center Virtualization lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający cert: IBM Certified Specialist - Storwize Family Technical Solutions lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych, posiadający cert: IBM Certified Advanced Technical Expert – Power Systems with AIX v3 lub wyższy - 1 os.

Ponadto, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego Wykon. winien wykazać, że dysponuje osob. wymienionymi powyżej oraz dodatkowo dysponuje co najmniej jedną osobą o następujących kwalifik.: Ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych producenta oferowanego rozwiązania równoważnego, posiadający cert. producenta dostarczanego sprzętu z zakresu instalacji, konfiguracji i strojenia macierzy dyskowych.

muss es heißen:

b) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują zespołem o kompetencjach w zakresie platform sprzętowych i systemowych składającym się z co najmniej 4 (czterech) różnych osób, posiadających poniższe kompetencje w ramach sprawowanych funkcji w zespole:

— kierownik projektu posiadający aktualny certyfikat z zakresu zarządzania projektami PMP lub Prince 2, lub równoważny; przez certyfikat równoważny, o którym mowa powyżej, należy rozumieć obowiązujący certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący tożsamy zakres przedmiotowy z żądanym certyfikatem,

— administrator Linux posiadający certyfikaty: Certyfikat Red Hat Linux Administrator lub wyższy,

— administrator VMware posiadający certyfikat VMware Certified Professional – Data Center Virtualization lub wyższy,

— ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający certyfikat: IBM Certified Specialist – Storwize Family Technical Solutions lub wyższy,

— ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający certyfikat: IBM Certified Advanced Technical Expert – Power Systems with AIX v3 lub wyższy.

Ponadto, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami wymienionymi powyżej oraz dodatkowo dysponuje co najmniej 1 osobą o następujących kwalifikacjach: ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych producenta oferowanego rozwiązania równoważnego, posiadający certyfikat producenta dostarczanego sprzętu z zakresu instalacji, konfiguracji i strojenia macierzy dyskowych.

Uwaga

Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji w zespole z zastrzeżeniem, że zespół ma się składać z co najmniej 4 (czterech) osób. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji aby osoba sprawująca funkcję w zespole nie posiadała żadnego z wyżej wymienionych certyfikatów.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 20/12/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 20/12/2019
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: