Lieferungen - 572700-2019

03/12/2019    S233

Polska-Tarnów: Urządzenia komputerowe

2019/S 233-572700

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 211-518546)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. W. Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Andryszczak
E-mail: anna.andryszczak@psgaz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.psgaz.pl

Adres profilu nabywcy: www.zamowienia.psgaz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 2019/W001/WP-001950
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury macierzowej firmy IBM w lokalizacjach Tarnów oraz Zabrze. Celem modernizacji jest zastąpienie przestarzałych technologicznie macierzy dyskowych IBM Storwize V7000gen1 poprzez rozbudowę do nowoczesnego środowiska macierzy dyskowych IBM. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Wymogi stawiane Wykonawcom oferującym rozwiązanie równoważne oraz zasady weryfikacji spełniania warunków równoważności przedstawione są w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-518546

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ppkt b
Zamiast:

b) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamów. tj. dysponują osob. o kompetencjach w zakresie platform sprzętowych i systemowych:

— dysponują co najmniej 4 różnymi osob. (w ramach wymagań opisanych poniżej 1 osoba może być wskazana do pełnienia tylko 1 funkcji), o których mowa poniżej:

• kierownik projektu posiadający aktualny cert. z zakresu zarządzania projektami PMP lub Prince 2 lub równoważny - 1 os.;

przez cert. równoważny, o którym mowa powyżej, należy rozumieć obowiązujący cert. wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący tożsamy zakres przedmiotowy z żądanym cert.,

• administrator Linux posiadający cert.: certyfikat Red Hat Linux Administrator lub wyższy i jednocześnie certyfikat VMware Certified Professional - Data Center Virtualization lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający cert: IBM Certified Specialist - Storwize Family Technical Solutions lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych, posiadający cert: IBM Certified Advanced Technical Expert – Power Systems with AIX v3 lub wyższy - 1 os.

Ponadto, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego Wykon. winien wykazać, że dysponuje osob. wymienionymi powyżej oraz dodatkowo dysponuje co najmniej jedną osobą o następujących kwalifik.: Ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych producenta oferowanego rozwiązania równoważnego, posiadający cert. producenta dostarczanego sprzętu z zakresu instalacji, konfiguracji i strojenia macierzy dyskowych.

Powinno być:

b) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują zespołem o kompetencjach w zakresie platform sprzętowych i systemowych składającym się z co najmniej 4 (czterech) różnych osób, posiadających poniższe kompetencje w ramach sprawowanych funkcji w zespole:

— kierownik projektu posiadający aktualny certyfikat z zakresu zarządzania projektami PMP lub Prince 2, lub równoważny; przez certyfikat równoważny, o którym mowa powyżej, należy rozumieć obowiązujący certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący tożsamy zakres przedmiotowy z żądanym certyfikatem,

— administrator Linux posiadający certyfikaty: Certyfikat Red Hat Linux Administrator lub wyższy,

— administrator VMware posiadający certyfikat VMware Certified Professional – Data Center Virtualization lub wyższy,

— ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający certyfikat: IBM Certified Specialist – Storwize Family Technical Solutions lub wyższy,

— ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający certyfikat: IBM Certified Advanced Technical Expert – Power Systems with AIX v3 lub wyższy.

Ponadto, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami wymienionymi powyżej oraz dodatkowo dysponuje co najmniej 1 osobą o następujących kwalifikacjach: ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych producenta oferowanego rozwiązania równoważnego, posiadający certyfikat producenta dostarczanego sprzętu z zakresu instalacji, konfiguracji i strojenia macierzy dyskowych.

Uwaga

Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji w zespole z zastrzeżeniem, że zespół ma się składać z co najmniej 4 (czterech) osób. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji aby osoba sprawująca funkcję w zespole nie posiadała żadnego z wyżej wymienionych certyfikatów.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: