Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 57300-2020

05/02/2020    S25

België-Brussel: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 025-057300

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: CDA.ServicesDiensten@brucity.be
Telefoon: +32 22794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De verwerking, gedurende 48 maanden, van aangevoerd afval in een sorteerinrichting en het vervoer van het verwerkt afval

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/010515/DDR-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de verwerking, gedurende 48 maanden, van aangevoerd afval in een sorteerinrichting en het vervoer van het verwerkt afval naar verschillende gespecialiseerde recyclage-inrichtingen, naar de verbrandingsoven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of naar (een) stortterrein(en).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 767 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

De sorteerinrichting van de opdrachtnemer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de verwerking, gedurende 48 maanden, van aangevoerd afval in een sorteerinrichting en het vervoer van het verwerkt afval naar verschillende gespecialiseerde recyclage-inrichtingen, naar de verbrandingsoven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of naar (een) stortterrein(en).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Het milieuaspect / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische waarde van de offerte / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: De totale kost van de opdracht / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-249902
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

De verwerking, gedurende 48 maanden, van aangevoerd afval in een sorteerinrichting en het vervoer van het verwerkt afval

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G & A DE MEUTER nv
Postadres: Assesteenweg 117 A/8
Plaats: Ternat
NUTS-code: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Postcode: 1740
Land: België
E-mail: info@demeuter.be
Telefoon: +32 25821344
Internetadres: www.demeuter.be
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 305 785.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 767 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1)):

— telefoon van de Raad van State (griffie): +32 22349611,

— internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

— telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: +32 25086111,

— internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State/Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33, Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040, 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2020