Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 575030-2021

10/11/2021    S218

Pologne-Varsovie: Services bancaires

2021/S 218-575030

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 199-519486)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adresse postale: ul. J.P. Woronicza 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-999
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl
Téléphone: +48 225478817
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tvp.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://tvp.eb2b.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udzielenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z umowy zawartej z FIFA

Numéro de référence: ZP/TPLK/141/2021
II.1.2)Code CPV principal
66110000 Services bancaires
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wystawienie i dostarczenie jednej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z zawartej przez TVP S.A. umowy na zakup wyłącznych praw medialnych, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ. Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/11/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 199-519486

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 19/11/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 03/12/2021
Heure locale: 11:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 16/02/2022
Lire:
Date: 02/03/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 19/11/2021
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 03/12/2021
Heure locale: 12:00
VII.2)Autres informations complémentaires: