Lieferungen - 576635-2021

12/11/2021    S220

die Slowakei-Bratislava: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2021/S 220-576635

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00681300
Postanschrift: Ivanská cesta 22
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82104
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michaela Lúčna
E-Mail: lucna@olo.sk
Telefon: +421 250110144
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.olo.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6823
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435275
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15648/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Bratislava

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021 - 111,112
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie náhradných dielov na nadstavby a podvozky nákladných motorových vozidiel v portfóliu verejného obstarávateľa určené na výmenu poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové, s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie a prevádzku nákladných motorových vozidiel verejného obstarávateľa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34312000 Motorenteile
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
34321000 Achsen und Getriebe
34322000 Bremsen und Bremsenteile
34324000 Räder, Teile und Zubehör
34325000 Schalldämpfer und Auspuffrohre
34326100 Kupplungen und zugehörige Teile
34327000 Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe
34913000 Verschiedene Ersatzteile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom dynamického nákupného systému je dodávanie náhradných dielov na nadstavby a podvozky nákladných motorových vozidiel v portfóliu verejného obstarávateľa určené na výmenu poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové, s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie a prevádzku nákladných motorových vozidiel verejného obstarávateľa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si

doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a teda ich predloženie sa požaduje od záujemcu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/12/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej

časti systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.

3. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Žiadosti o účasť (žiadosti o zaradenie do DNS) budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a

bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje

štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu

užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.

c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj

splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod.

d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára záujemcu v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní žiadosti o účasť.

6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť do predmetnej zákazky znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/11/2021