Dienstleistungen - 582393-2019

09/12/2019    S237

România-Mediaș: Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare

2019/S 237-582393

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14056826
Adresă: Piața C. I. Moțaș nr. 4
Localitate: Mediaș
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Țară: România
Persoană de contact: Denisa Pop
E-mail: denisa.pop@romgaz.ro
Telefon: +40 374401945
Fax: +40 269844184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100082205
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream și servicii de întreținere calculatoare de debit tehnologic

Număr de referinţă: 14056826/2019/S 40.6 SED; 14056826/2019/S 40.7 SED
II.1.2)Cod CPV principal
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 532 896.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ABB (XRC6490 G4)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Locatiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, iar contractele subsecvente vor fi incheiate pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului-cadru: 1 124 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta acordului-cadru: 644 nr. servicii.

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 281 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 160 nr. servicii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 715 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 2 715 200,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 678 800,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ROC 809

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Locatiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, iar contractele subsecvente pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului-cadru: 180 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta acordului-cadru: 96 nr. servicii.

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 45 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 24 nr. servicii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 463 140.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 463 140,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 115 785,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de întreținere calculatoare de debit tehnologic tip FLOBOSS 103

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Locatiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, iar contractele subsecvente pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului-cadru: 200 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta acordului-cadru: 148 nr. servicii.

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 50 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 37 nr. servicii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 354 556.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 354 556,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 88 639,00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1: ofertanţii, asociaţii, terții susținători si subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, la art. 178 şi art.180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de către toţi ofertanţii, inclusiv de către asociaţi, terți susținători şi subcontractanți. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează sa fie prezentate, la solicitarea entităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, inclusiv de către asociații, terții susținători și subcontractanți. Aceste documente vor fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2: ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanţii trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevăzute la art. 73 din Legea 99/ 2016.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea 99/2016 o dată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere ofertelor.

Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele: dl. Adrian Constantin Volintiru, dl. Lupa Leonard Ionut, dl. Paraschiv Nelu, dl. Tanasa Danut Liviu, dl. Achimet Lucian Ovidiu, dl. Neag Ioan Viorel, dl. Bobar Andrei, dl. Veza Marius Leonte, dna. Bolchiş Cecilia, dna Crişan Cristina, dna Coman Ioana, dna. Pop Denisa.

Cerinta nr. 1: persoane juridice/fizice române şi persoane juridice/fizice străine: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE de către ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanţii străini document echivalent emis în ţara de rezidenţă, să fie prezentat, doar la solicitarea entităţii contractante la finalizarea evaluării ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2, 3. Cifra de afaceri medie anuala. Declarație privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari încheiați, respectiv 2018, 2017, 2016 de minim: lot 1 – 678 800,00 RON; lot 2 – 115 785,00 RON; lot 3 – 88 639,00 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către ofertanţi, asociaţi, terți susținători urmând ca entitatea contractantă să solicite, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, prezentarea situatiilor financiare anuale pentru anii 2016, 2017, 2018 întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991. În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți se vor prezenta situatiile financiare anuale (ptr. anii 2016, 2017, 2018) întocmite potrivit reglementărilor contabile din tara de rezidenta, insotite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Declarație privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va demonstra prestarea de servicii de reparare si intretinere calculatoare de debit multi-stream si tehnologic, prin prezentarea unei liste a principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani, calculați de la data limita de depunere a ofertelor, conținând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt entități contractante sau clienți privați, la nivelul a cel mult 5 (cinci) contracte a căror valoare cumulata sa fie de minim: lot 1 – 678 800,00 RON; lot 2 – 115 785,00 RON; lot 3 – 88 639,00 RON. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării experienței similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevăzut in anuntul de participare publicat inițial.

Informații privind subcontractanții (dac este cazul). Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere. Se solicită, la încheierea contractului sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție sectorială.

Loturile 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Informații privind subcontractanții (dac este cazul). Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere. Se solicită, la încheierea contractului sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanițlor, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție sectorială.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către ofertanți, asociați si terți susținători, entitatea contractantă urmând să solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, prezentarea documentelor justificative care probează cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare.

Se va completa DUAE, de catre subcontractanti, entitatea contractanta urmând sa solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/ acestora). Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garanției de participare: lot 1 – 6 700,00 RON; lot 2 – 1 100,00 RON; lot 3 – 800,00 RON.

Perioada de valabilitate a garanției de participare: este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertei. Ofertanții care depun oferte, vor afișa obligatoriu în SEAP dovada constituirii garanției pentru participare, scanată până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu art. 42 alin. (7) din H.G. 394/2016.

În cazul în care ofertantul constituie garanția de participare printr-un instrument de garantare (emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii), acesta are obligatia să trimită entității contractante garanția de participare, în original, în maxim 3 zile de la data limită de depunere al ofertelor în SEAP, la adresa: Piata Constantin Motas nr. 4, Medias, jud. Sibiu, în atenția Serviciului Achiziții (Licitații).

Modul de constituire a garanţiei de participare: garanția de participare se va exprima în lei si se va încărca obligatoriu in SEAP până la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi poate fi constituită astfel:

— virament bancar sau OP în contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaş in lei,

— printr-un instrument de garantare emis de o insituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare vor fi respinse. Entitatea contractanta va retine garanția de participare atunci când ofertantul se află într-una din situațile prevăzute de art. 43 alin. (1) din H.G. 394/2016.

Restituirea garanţiei se realizează potrivit art. 44 din H.G. 394/2016.

Cuantumul garanţiei de bună executie va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de prestare aferenta contractului subsecvent. Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art. 46 din H.G. 394/2016, modificata si completata.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/02/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/06/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/02/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate in SICAP operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica).

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară și toate certificatele, documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In cazul in care se depune contestatie, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică extinsă.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea „Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, in vederea departajarii ofertelor entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere ofertelor/candidaturilor: 15.

Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SICAP, ofertantii se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.) la tel. +40 213052830-39, fax +40 213032906, email contact.companii@e-licitatie.ro

Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SICAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5 alin. (3) din H.G. 394/2016.

Dacă este cazul, ofertantul va indica motivat in cadrul ofertei, care din informatiile din propunerea tehnica si/sau financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic
Adresă: Piața Constantin Moțaș nr. 4
Localitate: Mediaș
Cod poștal: 551130
Țară: România
E-mail: endre.ioo@romgaz.ro
Telefon: +40 374401026
Fax: +40 269844184
Adresă internet: www.romgaz.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/12/2019