Lieferungen - 584423-2021

16/11/2021    S222

Rumänien-București: Chemische Reagenzien

2021/S 222-584423

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: 4505316
Postanschrift: Strada: B-dul Mărăşti, nr. 63
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011464
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dragos Dinca
E-Mail: achizitii@spcf2.ro
Telefon: +40 372298713
Fax: +40 372298761
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spcf2.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131288
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare prin cumparare “Reactivi de biochimie compatibili cu analizorul de biochimie ARCHITECT C 4000”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4505316_2021_PAAPD1316923
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru Laboratorul de analize reactivi de biochimie compatibili cu analizorul de biochimie ARCHITECT C 4000, destinati desfășurării actului medical.- conform caiet de sarcini

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor :19 .

Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 15 677 795.04 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Depozit Central-Spital Clinic CF2 Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Reactivi de biochimie compatibili cu analizorul de biochimie ARCHITECT C 4000 - conform caiet de sarcini

Cantitatile minime si maxime contractelor subsecvente - conform caiet de sarcini

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 3.919.448,82 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor

sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind

achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 4. alte documente edificatoare, dupa caz

- Neîncadrarea în situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) – se va prezenta DUAE,

aceasta declaratie va fi prezentata de catre operatorii economici impreuna cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii de decizie sunt:

Manager – Serban Bucur, Director Financiar Contabil – Ec. Maria Ene, Director Medical - Sef Lucrari Dr. Adrian Vasile Comanici, Director Ingrijiri Medicale – Adrian Pop.

Documentele suport vor fi atasate în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca

este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Modalitate de indeplinire: completare DUAE.

Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe numele ofertantului pentru activitatea de comercializare, distributie dispozitive medicale cf. art. 4, alin. 1, pct. 7 din H.G. nr. 144/2010 si cf. art. 888 din Legea nr. 95/2006. 3.) Mod de dovedire: la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare , sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie semnata si stampilata avand mentiunea “conform cu originalul”)

Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Cerințele minime de calificare au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini cantitativ, calitativ şi în perioada convenită, acordul-cadru, precum şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara:Ofertantul va prezenta o lista PRIVIND PRINCIPALELE LIVRARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANIDocumente suport pentru probarea cerintei: - Procese verbale de receptie / recomandari / copii ale contractelor, sau oricare alt document care sa confirme tipul produselor furnizate si valoarea acestuia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: -Completare DUAEDocumentele justificative urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/12/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/03/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/12/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fipublicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, conform prevederilor art.103 alin.2 din HG nr.395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere alaspectelor financiare pe care le implica.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantii , acordând un termen de raspuns.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediulSEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de acord-cadru / contract subsecvent de furnizare produse

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale se procedează astfel:

• departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici

• în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/11/2021