Para informações sobre os concursos relacionados com necessidades em matéria de equipamento médico, consulte a nossa página dedicada à COVID-19.

A Conferência sobre o Futuro da Europa é a sua oportunidade de partilhar as suas ideias para moldar o futuro da Europa. Faça ouvir a sua voz!

Serviços - 584483-2019

10/12/2019    S238

Polónia-Varsóvia: Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

2019/S 238-584483

Anúncio de adjudicação de contrato

Resultados do concurso

Serviços

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE

Secção I: Autoridade adjudicante

I.1)Nome e endereços
Nome oficial: Ministerstwo Rozwoju
Endereço postal: pl. Trzech Krzyży 3/5
Localidade: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-507
País: Polónia
Pessoa de contacto: Piotr Szymański
Correio eletrónico: zamowienia@mpit.gov.pl
Telefone: +48 222629670
Endereço(s) Internet:
Endereço principal: https://www.gov.pl/web/rozwoj
I.4)Tipo de autoridade adjudicante
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respetivas repartições regionais ou locais
I.5)Atividade principal
Assuntos económicos e financeiros

Secção II: Objeto

II.1)Quantidade ou âmbito do concurso
II.1.1)Título:

Ochrona przed atakami z sieci Internet

Número de referência: BDG-V.2610.26.2019.PS
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio
II.1.3)Tipo de contrato
Serviços
II.1.4)Descrição resumida:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony przed atakami z sieci Internet dla 2 domen funkcjonalnych .gov: ceidg.gov.pl i biznes.gov.pl, w tym wszystkich aplikacji webowych, które należy traktować jako subdomeny domen funkcjonalnych.

II.1.6)Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não
II.1.7)Valor total do concurso (sem IVA)
Valor sem IVA: 660 800.00 PLN
II.2)Descrição
II.2.2)Código(s) CPV adicional(is)
72400000 Serviços de Internet
II.2.3)Local de execução
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Local principal de execução:

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descrição do concurso:

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona przed atakami z sieci Internet dla 2 domen funkcjonalnych .gov: ceidg.gov.pl i biznes.gov.pl, w tym wszystkich aplikacji webowych, które należy traktować jako subdomeny domen funkcjonalnych. Wykonawca zapewni ochronę przed atakami z sieci Internet dla wymienionej poniżej liczby aplikacji webowych:

1) ceidg.gov.pl – 5 aplikacji webowych;

2) biznes.gov.pl – 7 aplikacji webowych.

Aliasy lub pseudonimy dla domen funkcjonalnych i ich subdomen nie są traktowane jako aplikacja webowa. Stanowią one zawsze odwołanie do konkretnej, unikalnej aplikacji webowej. Każda z domen funkcjonalnych wraz ze swoimi subdomenami korzysta z niezależnego łącza dostępu do sieci Internet o maksymalnej przepustowości do 200 Mb/s. Średni ruch do wszystkich aplikacji webowych dołączonych do domen funkcjonalnych i ich subdomen jest na poziomie 160 Mb/s.

II.2.5)Critérios de adjudicação
Preço
II.2.11)Informação sobre as opções
Opções: não
II.2.13)Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
II.2.14)Informação adicional

Dotyczy sekcji II.2.5 ogłoszenia:

Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Cena abonamentu miesięcznego brutto – 40 %;

2. Cena za osobodzień świadczenia usług Asysty Technicznej brutto – 10 %;

3. Cena za zwiększenie poziomu ochrony Web Aplication Firewall o 10 Mbps brutto – 10 %;

4. Dostępność miesięczna usługi – SLA – 15 %;

5. Zwiększenie poziomu ochrony przed atakiem typu DDoS – 25 %.

Secção IV: Procedimento

IV.1)Descrição
IV.1.1)Tipo de procedimento
Concurso aberto
IV.1.3)Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
IV.1.8)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: sim
IV.2)Informação administrativa
IV.2.1)Publicação anterior referente ao presente concurso
Número do anúncio no JO S: 2019/S 197-478712
IV.2.8)Informação relativa à rescisão do sistema de aquisição dinâmico
IV.2.9)Informação relativa à rescisão do convite à apresentação de propostas sob a forma de um anúncio de pré-informação

Secção V: Adjudicação de contrato

Título:

Ochrona przed atakami z sieci Internet

Um contrato/lote é adjudicado: sim
V.2)Adjudicação de contrato
V.2.1)Data de celebração do contrato:
25/11/2019
V.2.2)Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas: 1
Número de propostas recebidas de PME: 0
Número de propostas recebidas de proponentes de outros Estados-Membros da UE: 0
Número de propostas recebidas de proponentes de países terceiros: 0
Número de propostas recebidas por via eletrónica: 1
O contrato foi adjudicado a um agrupamento de operadores económicos: não
V.2.3)Nome e endereço do contratante
Nome oficial: Exatel S.A.
Endereço postal: ul. Perkuna 47
Localidade: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 04-164
País: Polónia
O contratante é uma PME: não
V.2.4)Informação sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 812 784.00 PLN
V.2.5)Informação acerca da subcontratação

Secção VI: Informação complementar

VI.3)Informação adicional:

1. Dotyczy II.2.7 ogłoszenia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w następujących terminach:

1.1. uruchomienie usługi – w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy;

1.2. świadczenie usługi – przez okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru uruchomienia usługi.

2. Zamawiający żąda, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osoby pełniące funkcje wskazane w pkt 4.2.3.2 SIWZ zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby te osoby otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z Ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 5 SIWZ zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 13 200,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych). Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział 6 SIWZ zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego.

5. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiającego.

7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera rozdział 20 SIWZ zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego.

VI.4)Procedimentos de recurso
VI.4.1)Organismo responsável pelos processos de recurso
Nome oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Endereço postal: ul. Postępu 17A
Localidade: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polónia
Telefone: +48 224587801
VI.4.3)Processo de recurso
Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre os processos de recurso
Nome oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Endereço postal: ul. Postępu 17A
Localidade: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polónia
Telefone: +48 224587801
VI.5)Data de envio do presente anúncio:
05/12/2019