Lieferungen - 590054-2022

Submission deadline has been amended by:  652377-2022
26/10/2022    S207

Polen-Osiecznica: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2022/S 207-590054

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA OSIECZNICA
Nationale Identifikationsnummer: REGON 230821500
Postanschrift: ul. Lubańska 43
Ort: Osiecznica
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-724
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Rutkowska
E-Mail: agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl
Telefon: +48 757312107
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.osiecznica.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gmina-osiecznica.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gmina-osiecznica.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.13.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na dostawie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno - budowlanych, zgodnie z opisem zawartym w Programach funkcjonalno – użytkowych, stanowiących załączniki do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
44112410 Dachgerüste
09332000 Sonnenenergieanlage
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

gmina Osiecznica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na dostawie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno - budowlanych, zgodnie z opisem zawartym w Programach funkcjonalno – użytkowych, stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości 100000,00 zł. 2. Kryteria oceny ofert: 1) cena - 60%, 2) termin gwarancji na przedmiot zamówienia (za wyjątkiem paneli fotowoltaicznych) - 30%, 3) termin gwarancji na panele fotowoltaiczne - 10%.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł; 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 2.000.000,00 zł;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu zadania / zadań polegających na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp, w tym co najmniej jednej instalacji o mocy minimum 40 kWp, wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednego zadania polegającego na dostawie wraz z montażem pompy ciepła powietrze - woda o mocy minimum 30 kW, wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum: a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy / robót, e) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, f) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy / robót.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/11/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/02/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/11/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://gmina-osiecznica.ezamawiajacy.pl

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności określone w: art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. pkt 4 – 10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. Wykonawca, Wykonawcy występujący wspólnie(każdy z osobna) oraz podmiot na którego zdolnościach lub zasobach polega Wykonawca, składa wraz z ofertą oświadczenie w formie JEDZ zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ. 3. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, c) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, d) Oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, f) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, g) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, h) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz projektantów. 4.Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w planie postępowań.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/10/2022