Lieferungen - 590951-2019

Submission deadline has been amended by:  13838-2020
13/12/2019    S241

Polen-Warschau: Brennstoffe

2019/S 241-590951

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. Kolska 12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-045
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Olędzka-Kowalska
E-Mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Telefon: +48 223808200
Fax: +48 223808391

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nask.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://besmartpzp.pl/nask
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: telekomunikacja/IT

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup paliw płynnych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych NASK PIB

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZ.2111.624.2019.JOK [OSE 2019]
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09100000 Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej PB 95, oleju napędowego (zwanych dalej „paliwami”), oleju silnikowego (odpowiedniego do silników w samochodach firmowych), płynu do spryskiwaczy (letniego i zimowego), chemii samochodowej, drobnych akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych użytkowanych przez Zamawiającego oraz możliwości dokonywania zapłaty za mycie samochodów na stacyjnych myjniach automatycznych, oraz wnoszenia opłat za autostrady i drogi płatne (zwanych artykułami nie paliwowymi). Zakup realizowany będzie na wskazanych przez Wykonawcę stacjach paliw rozmieszczonych na terenie Polski, na których Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość realizowania zakupów w formie bezgotówkowej, na zasadach określonych w umowie, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa tom II SIWZ-SOPZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132100 Bleifreies Benzin
09134100 Dieselöl
09211100 Motorenöle
39831500 Fahrzeugreiniger
34330000 Ersatzteile für Lastkraftwagen, Lieferwagen und Personenkraftwagen
50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen
63712210 Betrieb von Zahlstellen für Straßenbenutzungsgebühren
30163100 Tankstellenkreditkarten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej PB 95, oleju napędowego (zwanych dalej „paliwami”), oleju silnikowego (odpowiedniego do silników w samochodach firmowych), płynu do spryskiwaczy (letniego i zimowego), chemii samochodowej, drobnych akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych użytkowanych przez Zamawiającego oraz możliwości dokonywania zapłaty za mycie samochodów na stacyjnych myjniach automatycznych, oraz wnoszenia opłat za autostrady i drogi płatne (zwanych artykułami nie paliwowymi). Zakup realizowany będzie na wskazanych przez Wykonawcę stacjach paliw rozmieszczonych na terenie Polski, na których Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość realizowania zakupów w formie bezgotówkowej, na zasadach określonych w umowie, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

2. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia podpisania zawarcia umowy albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Łączny termin realizacji zamówienia (wraz z wykorzystaniem prawa opcji) nie może przekroczyć 72 miesięcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Stały upust (%) na zakup paliwa / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: Liczba czynnych stacji Wykonawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 72
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji będzie polegało na zwiększeniu wartości umowy o maksymalnie 50 % wartości podstawowej zamówienia wskazanej w treści umowy, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. Wskazana wyżej informacja stanowi limit prawa opcji. Zamiar skorzystania z prawa opcji Zamawiający zgłosi w formie pisemnej. Szczegółowe regulacje dotyczące prawa opcji znajdują się w tomie III SIWZ – Wzorze umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w rozdziale XII tom ISIWZ-IDW.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC), wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z Ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunku realizacji umowy zostały określone w tomie III SIWZ – Wzór umowy.

Zmiany umowy zostały określone przez Zamawiającego w § 9 tomu III SIWZ – Wzór umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/01/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/03/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/01/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej: https://besmartpzp.pl/nask w siedzibie Zamawiającego, tj.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, POLSKA.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie złożonych na platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem niniejszego postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1–3 i 8 ustawy Pzp.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669).

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do tomu I SIWZ-IDW wraz z:

formularzem cenowym sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ-IDW.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty o których mowa w SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje są w SIWZ dostępnej pod adresem https://besmartpzp.pl/nask

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

a. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

b. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

e. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/12/2019